1616-1619 წწ. - ბრძანება ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლის ყმებისადმი მალის გამოურთმევლობაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

ბ(რ)ძ(ანე)ბ(ი)თა ღ(მრ)თ(ისაჲთ)ა და წყ(ალო)ბ(ი)თა შაჰ(ა)ბასითა

ქ. მეფე ბაგრატ გ(ი)ბ(რძანე)ბთ იმედო ქალაქის მელიქო და მამას{ა}ხლისო!

მერმე, რაც ქალაქს სუეტისცხოვლის ყმა იყოს, ბაშმალს ნუ სთხოვთ, რარიგადაც სუეტისცხოვლისათუის ემსახუროს, ისრევე მს{ა}ხურონ და იმრიგადვე თარხანი იყუნენ.

verso-ზე ხელრთვა:გვიანდელი მინაწერები: recto-ზე, პირველის სტრიქონის გასწვრივ:

ქორონიკონი: ტჟგ (1705).

verso-ზე:

1. მ<ე>ცხეთის;

2. მეფის ბაგრატის წიგნი მოქალაქეთ მალის გამოურთმევლობისათვის.

საბუთის დათარიღება[edit]

 თ ა რ ი ღ ი : საბუთი უთარიღოა, დათარიღებულია ბაგრატ VII-ის ზეობის (1616-1619) წლებით.

პუბლიკაცია[edit]