1612-1639 წწ. - პირობის წიგნი თეიმურაზ I-ისა ზებედე ალავერდელისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Ad-600

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 69


"ჩვენ... ღმრთივ-გვირგვინოსანმან მეფემან პატრონმან თეიმურაზ და თანამეცხედრემან ჩემმან, ღმრთიას-მოყვარისა ქართველთა მეფისა ასულმან, დედოფალმან პატრონმან ხვარაშან და პირმშომან ძემან ჩვენმან პატრონმან დავით ესე მტკიცე და საქმით სრულქმნილი ხელითწერილი მოგახსენეთ თქვენ, ...საყდარსა ალავერდს... და თქვენსა საჭედმპყრობელსა ამბა ალავეერდელ მთავარებისკოპოზსა, სულიერსა მოძღვარსა ჩვენსა ზებედეს" და პირობა მისცა, რომ მხარს დაუჭერდა მის განჩინებებს.

პუბლიკაცია და ლიტერატურა[edit]