1610 წ. - წყალობის წიგნი ზებედე კათალიკოზისა ხუცია მაღალაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-5086საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 83


საბუთის შინაარსი[edit]

"ყოვლისა საქართველოსა მამამთავართ-მთავარმან კათალიკოზმან პატრონმან ზებედემ" უწყალობა ხუცია მაღალაძეს, ხუციას ძმას იოვანეს და ხუციას შვილს გედეონს ნიაბს ჩაჩხიპარაშვილი ესტატე, სუთიაშვილები და ევედრაშვილი სუთია მათი მამულით.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს სჟჱ მთავარდიაკონ ქრისტეფორეს ხელით.

შენიშვნა[edit]

პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში მაღალაძეთათვის ნაწყალობევი ყმებია პარაშვილი ესტატე და ევედრაშვილი სუთია.

პუბლიკაცია[edit]