1580-1589 წწ. 10.15. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა უზბაშ ინდოსადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ჩუენ, ღმრთივ-გვირგვინოსანმან მეფეთ-მეფემან სვიმეონ, ესე წყალობის წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ შენ, ჩვენსა ერთგულსა ყმასა, უზბაშს ინდოს.

მას ჟამსა, ოდეს წყალობა გიყავით და გიბოძეთ სოფელი აცუტი[1] მისითა სამართლიანითა სამძღურითა მთით ბარამდე, უკლებლად შენთვის გვიბოძებია.

გქონდეს და გიბედნიეროს ღმერთმან ჩუენსა ერთგულად სამსახურსა შიგან.

აწე, გიბძანებთ სომხითის მოურავნო და მელიქნო, ვინ გინდა-ვინ იყვნეთ, აცუტი უზბაშის ინდოსთვის გვიბოძებია, და თქვენ დაანებეთ და ნუ ეცილებით.

დაიწერა ნიშანი და ბრძანება ესე ქორონიკონს ..., ღვინობისთვის თხუთმეტსა, ხელითა კარისა ჩვენისა მწიგნობრის აღათანგელისძის ნავროზისათა.

  • სვიმონის ხელრთვა

  1. ასეა "პირთა ლექსიკონში", "კორპუსში" სოფლის სახელი იკითხება, როგორც ა[ტოცი], მაგრამ ატოცი სომხითში არ მდებარეობს.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის ქორონიკონი გადამწერს ვერ ამოუკითხავს და მისი ადგილი ცარიელი დაუტოვებია, გადმოუწერია მხოლოდ თვე და რიცხვი: ღვინობისთვის (ოქტომბრის) 15. საბუთის დამწერია სვიმონ მეფის მწიგნობარი, აღათანგელისძე ნავროზ, რომელსაც დაწერილი აქვს სვიმონ მეფის რამდენიმე საბუთი 1580 წელს. "კორპუსში" საბუთი თარიღდება 1580-იანი წლებით.
"პირთა ლექსიკონში" საბუთი 1578-1600 წლებითაა დათარიღებული.

პუბლიკაცია[edit]