1569 წ. - შეწირულების სიგელი კახთა მეფის ლეონისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-5529

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 60


"ღმრთივ-გუირგუინოსანმან მეფემან პატრონმან ლეონ ესე... სიმტკიცისა სიგელი გკადრეთ და მოგახსენეთ თქუენ... ქართლისა კათოლიკოზ-პატრიარქსა ნიკოლაოზს" და ადრე სვეტიცხოვლის კუთვნილი სოფელი ჯიმითის სანაცვლოდ ზემო ღანუხში თექვსმეტი კომლი კაცი: ქევხა სულთანა, ბეგია, მოლა, მანაველა, ესაია, ქემა, მერაბა, იმარინდო, სანჯა, ჯანა, სომღულა, ნადირა, ნასყიდა, ხულია, ბალა, ცურა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი სნზ (257) და ლევანის მეფობის ნგ (53) ინდიქტიონი. ამიტომ საბუთის თარიღად მიღებულია 1569 წელი

პუბლიკაცია და ლიტერატურა[edit]