1563-1564 წწ. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა კდიაშვილ-შალიკასშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი: Hd-8727

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 59


...ჩვენ, ღმრთივ-გვირგვინოსანმან მეფეთ-მეფემან პატრონმან გიორგი და თანამეცხედრემან დედოფალთ-დედოფალმან რუსუდან ესე წყალობის საიმედო წიგნი და სიგელი გიბოძე შენ კდიაშვილთ-შალიკაშვილს და შენს შვილს გოგიჩას და შალიკას და ზაქარიას და ბენიამენს... ასე და ამ პირსა ზედან, რომ საათაბაგოდან რომ წამოვედით, შენ თან წამოგვყევით, შენის ცოლითა და შვილით, შვიდის გლეხით, ცხენის ჯოგით, ხარისა და ძროხის ჯოგით, ცხვრისა და თხის ჯოგით.

საბუთის დათარიღება[edit]

1563-1564 წლებითაა დათარიღებული საბუთი ქართული სამართლის ძეგლებში და პირთა ანოტირებულ ლექსიკონშიც.

პუბლიკაცია და ლიტერატურა[edit]