1958 - შ. ბურჯანაძე - ისტორიული დოკუმენტები იმერეთისა და გურია-ოდიშისა (1466-1770 წწ.) - წიგნი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდიშის სამთავროებისა (1466-1770 წწ.) - ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა და საძიებელი დაურთო: შ. ბურჯანაძემ - წიგნი I - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - თბილისი - 1958 - (215 გვ.)

წიგნის აღწერა:


ნაშრომში თავმოყრილია XV-XVIII საულუნეების იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდიშის ისტორიული საბუთები. ესაა პირველი წიგნი იმ საბუთებისა, რომელთა დასაწყის ხანად მიღებულია საქართველოს პოლიტიკური დაშლისა და იმერეთის სამთავროს წარმოქმნის დრო.

კრებულში წარმოდგენილია 163 დოკუმენტი, დაყოფილი სამ ჯგუფად. პირველ ჯგუფში 146 დოკუმენტია და ეხება იმერეთის სამეფოს, მეორე, გურიის სამთავროს (10 საბუთი), მესამე ჯგუფში ოდიშის სამთავროს დოკუმენტებია, სულ 7 საბუთი..

გამოქვეყნებული დოკუმენტები:[edit]

ბაგრატ მეფემ ქაიხოსრო წერეთელს უწყალობა მისი უშვილო ძმის, პაატას ნაქონი აზნაურიშვილი გლეხით, სასახლით, სასაფლაოთი და მამულით. საბუთის მოწმეა სახლთუხუცესი საზვერელ ჩიჯავაძე.