1543 წ. 04.20. - ფარიშატ და გიორგი ბარათაშვილების გაყრის წიგნი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი IV - N 3
1543 წ. 20 აპრილი - განჩინება ლუარსაბ I-ისა ბარათაშვილთა გაყრის საქმეზე


ძალითა და ბრძანებითა ღმრთისათა, დავსხედით ჩუენ მეფეთ მეფე პატრონი ლუარსაბ, დაგვისხნეს გვერდთა ბატონი კათალიკოზი ბარათაშვილი იოანე და ქსნის ერისთავი ბატონი შანშე და ამილახვარი ბატონი თაყა და დიასამიძე ბატონი ვარამ და მაწყუერელი ბატონი ქრისტეფორე და ფავლენისშვილი ბატონი დავით და ჯავახისშვილი ბატონი ჯავახ და სააკაძე ბატონი ივანე, ბარათაშვილის ბატონის ფარიშატისა და გიორგის და ამათ მამათ მამულის გასაყოფლად.

და მიხუდა სამართლითა ფარიშატს და გიორგის აზნაურიშვილი სარჯასტან მისის სამართლიანის მამულითა, და რევისშვილი შიოშ მისის სამართლიანის მამულით, და ყორღანასშვილი ყორხმაზ მისის სამართლიანის მამულით, და სამკვიდრო სოფელი სხალნარი და ჭიტაანთ დმანისი გუგუნას წილს გარდაისად, და სოფელი კლდეისა, სოფელი სამადაანთ კარაქა, სოფელი ფაზაანთ კარაქა და ტბისს ოთხი საკომლო მამული და ზვარი, ენაგეთს რვა საკომლო მამული, ნახევარი ჩხიკვთა და ბარგვის ხევს ნასყიდი ზვარი; და ქალიგენს ყარაშვილი მისის მამულითა; ერტისს გოგაძე მისის მამულითა; და ცხვრისს - ოთხი საკომლო და ზას - ექვსი საკომლო, ახალშენს - ტყაპუნასშვილი მისის მამულითა; კვესეთს ვაზნაძე მისის მამულითა; და ქუემო საბუზარს ნასრადალასშვილი მისის მამულითა; და თაფანს იარალისშვილი მისის მამულითა; მძოვრეთს ერთი საკომლო და ვანქსა - ოთხი საკომლო ნასყიდიანათ;

ნასოფლარები მარაბდა ქაცაბანდიანათ მისის სამართლიანის სამძღვრითა; და ნასოფლარი ნაქალაქევი მისის სამართლიანის სამძღვრითა; და ნასოფლარი ქუჯაეთი, ნასოფლარი ბაბია და კიდევ ნასოფლარი დიდი ბაბია, და ნასოფლარი ყურის ხევი, და ნასოფლარი კოია, და ნასოფლარი პატარა მარიამნი, და ნასოფლარი კოხტა, და ნასოფლარი დადვალეთი, ნასოფლარი ქუჩა-მონასტერი და ნასოფლარი თალა, ნასოფლარი ჭაობი, ნასოფლარი მოდიმნახე, ნასოფლარი გვირგვინეთი და ნასოფლარი კვირიკეთი, ნასოფლარი კვანტაღისი და ნასოფლარი სარკინეთი;

ნასოფლარი ხორიხები და ცოვრეთი და გუდარეხი, ვითამცა ორბელიანთაგან გამოცვლილ იყო, მისთვის უწილოდ გამოჰყვა.

და ღორიეთი, აბაშისშვილის დავითისაგან მოსყიდულ იყო, მისთვის უწილოდ გამოჰყვა.

და რევაშენი, აბაშისა შვილის ზაქარიასაგან მოსყიდულ იყო და მისთვის უწილოდ გამოჰყვა.

და ნასოფლარი აკურისი, როგორც ზაქარიას აბაშისშვილისაგან გამოცვლილი იყო და მისთვის უწილოდ გამოჰყვა.

და აწე, გიბძანებთ კარისა ჩუენისა ვექირ-ვეზირნო და სხუა მოსაქმენო, ვინ გინდა-ვინ ბძანებასა ჩუენისა მორჩილნი იყვნეთ და აწ დღეის წაღმა იქნებოდეთ, აწ ესე ასრე გაგვირიგებია და თქუენცა ასრე დაუმტკიცეთ. არაოდეს მოიშალოს არა ჩუენგნით და არცა შემდგომად სხვათა მეფეთა და მეპატრონეთაგან.

დაიწერა ბძანება და წიგნი ესე ქორონიკონს რლა, თუესა აპრილსა , ხელითა კარისა ჩუენისა მდივან-მწიგნობრისა ათილასშვილის სუმბატისათა.

მიხვდა ბეთანიას ნადიკაძის მამული და სობიასშვილის მამული და დედანას მამული და მეექვსედი ეკუდარი.


ლუარსაბ

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი რლა, მაგრამ ყველა გამოცემაში თარიღი გასწორებულია, როგორც სლა, ანუ 1543 წლის 20 აპრილი.

პუბლიკაცია[edit]