1517-1531 წწ. - ერთგულების წიგნი ზოსიმე კუმურდოელისა ბასილი კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. სახელითა ღმრთისათა, მამისა, ძისა და წმიდისა სულისათა.

ესე წიგნი გკადრეთ და მოგახსენეთ თქუენ, ყოველთა ჩრდილოეთისა კედართა შორის უაღრეს-უზენაეს-უაღმატებულეს-უდიდებულესსა, წმიდასა კათოლიკე საყდარსა მცხეთასა და მის შინა ღმრთივ-აღმართებულსა სუეტსა ცხოველსა, კუართსა სამეუფოსა და მირონსა ღმერთ-მყოფელსა და თქუენსა საჭეთმპყრობელსა, ქრისტეს მიერ ყოვლისა საქართველოსა პატრიარქ-კათალიკოზსა ბასილის, ჩუენ, კუმურდოელ მთავარეპისკოპოზმან ზოსიმე.

მას ჟამსა, ოდეს კუმურდოველად ხელნი დამასხენ, და თქუენ მიერი კურთხევა მოვიღეთ ასრე და ამა წესითა: პატრონისა ათაბაგისა უზიანოსა საქმითა, თქუენნი და თქუენისა საყდრისა გაუყრელნი და ერთგულნი ვიყუნეთ საღმრთოთა და სჯულიერითა საქმითა.

რაც მცხეთისა საყდრისა წლითი-წლად სამსახური გუმართებს, როგორაც სხუათა სამცხისა ეპისკოპოზთა, რაც ოდენ ძალ გუედვას, არც ჩუენ დაგაკლოთ.

და ვისაც სჯულისა საქმეზედა გაუწყრეთ და შეუნდობლად ამყოფლოთ, ჩუენგანც შეუნდობელი იყოს. და ვინც აკურთხო, კურთხევისა მოწამენი ვიყუნეთ. თქუენდად შემოუკითხავათ სხუა ხელი არა დავიჭიროთ და არც სად თქუენსა სამწყსოსა უთქუენოდ ხელი შევივლინოთ. ვინც ეს გიტყუოს, თქუენგან უჯუარო იყოს და წმიდათა მოციქულთა და მამათა კანონსა ქუეშამცა მყოფ არს.


ზოსიმე

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი თარიღდება ბასილი კათალიკოსის ზეობის წლებით (1517-1527), (1529-1531).

პუბლიკაცია[edit]