1513 წ. - შეწირულების წიგნი მოძღვართ-მოძღვრის ილარიონისა გელათისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Qd-8512

პირი: 1449-1575საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 47


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

გელათის მოძღვართ-მოძღვარმა ილარიონმა შესწირა გელათის ხახულის ღვთისმშობელს მეფეთა-მეფის ალექსანდრეს სააღაპედ ციხისთავ ლიპარ ჭილაძისაგან ნაყიდი უფლისა, მიქაელ და გიორგა ცისკარაშვილები და გაათავისუფლა ისინი გამოსაღებებისაგან.

დაიწერა საბუთი ჯვარისმტვირთველ იაკობ ფანჩულიძის მიერ, ქორონიკონსა სა, ბაგრატ მეფის მეფობის ინიკტიონსა სამსა.

პუბლიკაცია[edit]