1513 წ. - შეწირულების წიგნი თაყა ამილახორისა სამთავისის ტაძრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ამილახორმა თაყამ და მისი ძმამ აღნიამ შესწირეს სამთავისის ტაძარს თავანთი გარდაცვლილი ძმების შიაოშისა და ზევდგინის მოსახსენებლად სოფელი ნადარბაზევი, კასპს ორი ვენახი: ერთი – შარვანელაშვილისაგან ნაყიდი, მეორე – საკუთარი გაშენებული, რეხს – ნასყიდი გარეყანული ვენახი და გაუჩინეს ორი მწირველი, მამა–შვილი ბეშქენასძე მარკოზ და მისი შვილი დანიელი.

დაიწერა ქორონიკონსა სა, გრიგოლ ჭარმაულის ხელით.

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სა, ანუ 1513 წელი.

პუბლიკაცია[edit]