1504 წ. 05.05 - სასისხლო სიგელი ალექსანდრე მეფისა ივანე მაღლაქუელისძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ალექსანდრე მეფემ, მისმა თანამეცხედრე თამარმა და მისმა ძემ ბაგრატმა თავის გამზრდელ ივანე მაღლაქუელიძეს, მის ძმებს გიორგის, ბეშქენს, ოქროპირს და ესტატეს და მის შვილებს ავთანდილს და გოგილას გაუჩინა სისხლის ფასი 120 000 ძველი თეთრი.

პუბლიკაცია[edit]