1442 წ. - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის ქვათახევის საბუთები № 046.

შინაარსი:

 1. 1451-01-ქვათახევის № 046

საბუთის შინაარსი[edit]

...უკეთუ ვინმე ხელ-ჰყოს და იკადროს ჩუენ მიერ მრავლითა ჭირითა და რუდუნებითა აღშენებულისა ამის დიდებულისა საყდართასა გამოხუებად ანუ სოფელთა, ანუ აგარაკთა, ვენახთა, ოქროსა, ანუ ვეცხლისა, ანუ რვალისა, გინა რკინასა, ანუ საღრმთოთა სამსახურებელთა, ესე იგი არს, ანუ წმიდათა ხატთა, გინა საღმრთოთა წიგნთა, ანუ სამღდელოთა სამოსელთა ერთჯერ შეწირულთა წმიდისა ამის მონასტრისა, გინა მეფეთა, გინა დედოფალთა, ჩუენთა ნათესავთა, გინა სხუათა ნათესავთა... დიდთა და მცირეთაგან... კრულმცა არს.

დაიწერა ქკს რლ

დამტკიცებები (ხვეულად):

 • მეფე ალექსანდრე
 • დედოფალი თამარ
 • ვახტანგ
 • დიმიტრი
 • დავით
 • გიორგი
 • რამაზ
 • ქ. კანონითა ვამტკიცებ მალაქია კზი
 • ქ. მე კზი ქართლისა კკზ (ნიკოლოზ?) კანონითა ვამტკიცებ
 • ქ. მკზი ქართლისა ანტონი კანონითა ვამტკიცებ
 • ქ. მკზი დომენტი

საბუთის პერსონალია[edit]