1420 წ. - დაწერილი ფრიდონა ქადაგისძისა ქვათახევისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის ქვათახევის საბუთები № 052.

შინაარსი:

  1. 1451-01-ქვათახევის № 052

საბუთის შინაარსი[edit]

ესე წიგნი გკადრე შენ, ქვათახევისა ღმრთისმშობელსა და თქუენს... წინა დამკვიდრებულთა... დეკანოზსა და კანდელაკსა... მე ქადაგისძემან ფრიდონამა და ჩემმა ძმამა ამილბარმან. ამა პირსა ზედა, რომე დეკემბერსა ათსა კარგაღებულსა აღაპსა გარდაიხდიდეს აბრაამისათვის...

ქრონიკონს რჱ.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს გააცნია თარიღი: ქორონიკონი რჱ (108), ანუ 1420 წ.
 თ. ჟორდანია საბუთს შეცდომით ათავსებს 1472 წლის ქვეშ.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.290[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 43[edit]