1412 წ. - დაწერილი ზედგინისძეებისა გიორგი დედაბრიშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Sd-143 ა.

პირები:

  1. Sd-133 - პირი გადაწერილია სვეტიცხოვლის მღვდლის იესე ბერიძის მიერ;
  2. 1475-04 - პირი გადაწერილია ისტორიკოს გიორგი ბოჭორიძის მიერ.

საბუთის შინაარსი[edit]

ჩუენ, პატრონთა, შოთამან და სიაოშ და მირიან, ესე უკუნისამდინ ჟამთა გასათავებელი წიგნი და სიგელი გიბოძეთ თქუენ, მღვიმის ყმათა დედაბრისშვილთა: მოძღუარსა გიორგის და თქუენთა შვილთა, მღდელსა მახარებელსა და ნაცვალასა და ყოველთავე გუარისა თქუენისა მომავალთა.

დიდად ნამსახურნი და იყვენით უდაბნოსანი და კიდევ მნე და მოსამსახურენი თქუენვე ხართ და არცრა ჩუენი საყალნო და სასამსახურო თქუენ ინდომეთ, თქუენგან ნასყიდისა მეტი და იმაზედა ჩუენც განთავისუფლებით გამყოფენით ასრე და ამა პირსა ზედა, რომე არაფერი სათხოვარი და გამოსაღები არა გეთხოებოდეს-რა უდაბნოსა სამსახურისა მეტი, არა სამსახური, არა გაგზავნა და ლაშქრობა, არა სახნავი და სამკალი, არა სალეწავი, არა მუჯირობა, არა ზურის მუშაობა, არასთანა სათხოვარი და გამოსაღები არა გეთხოებოდეს უდაბნოს სამსახურის მეტი.

ქრონიკონა .

[დამტკიცებები:]

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1940 - დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან - ტ. 1 - (ნ. ბერძენიშვილის რედაქციით) - გვ.1[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 31[edit]