1260-1267 წწ. - დაწერილი თამარ დედოფლისა გელათისადმი - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის დედანიც და პირიც დაკარგულია

საბუთის პირი ინახებოდა გელათის მონასტრის საბუთებში. გადაწერილი XVII საუკუნის ხელით ნუსხა-ხუცურად.

გვაქვს - პირზე დამყარებული თ. ჟორდანიასეული გამოცემა

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 28


სახელითა ... მე, თამარ დედოფალმან, სულკურთხეულისა და სანატრელისა მეფისა რუსუდანისა ძისა, ყოველთა მეფეთა-მეფისა დავითის ცოლმან და ემენელასძისა ასულმან, ვიყიდე სოფელი ჯიქეფონი ცოტნე გარაყანისძისაგან, მიგანაც ნასყიდი და ნასისხლი, ამა ქუეყანისა დიდებულთა და აზნაურთა და მისთა მესისხლეთა და მოსამართლეთა ყოვლისა დახდომითა, უსარჩელი და მოუდევარი ყოვლისა ადამიანისაგან, და შევწირე და მოვახსენე ყოვლად წმიდასა ღმრთისმშობელსა ხახულისასა დიდსა მონასტერსა გელათს, საუკუნოდ; სალოცველად და სააღაპოდ სულისა ჩემისად, ვიდრემდისცა წმიდა ესე მონასტერი იყოს.

და გავიჩინე აღაპი სანთლიანი და დღე სეკდემბერსა ოცსა, ღმრთისმშობლისა შობაი და ყოველთა დღეთა ტრაპეზსა ზედა სახელდებით მოვიხსენებოდეთ.

ესე ჩემ თამარისაგან დედოფლისაგან ნასყიდი ... ღმრთის სწორისა რუსუდანის ძისა მეფეთ-მეფისა ბრძანებითა და დახდომითა ... ნასყიდი სოფელი ჯიქეფონი, თორმეტი გლეხი, მისითა მიწა-წყლითა და მიმდგომითა მთითა, ბარითა, ... ზღურითა ...

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]