1177 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა საქართველოს ეკლესიისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Ad-15

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 10


ქ. სახელითა ღმრთისაითა, გიორგისაგან ბაგრატუნიანისა - ნებითა ღმრთისაითა აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა მეფისა, შარვანშაი და შაჰანშაი და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა ფლობით მპყრობელისა. წელსა მეფობისა ჩუენისა კა-სა, ოდეს ბირებითა და განძრახვითა ეშმაკეულთა, შეითქუნეს ვიეთნიმე მეფობისა ჩუენისა დიდებულნი და აზნაურნი ორგულობისა ჩუენისათუის და ძმისწული ჩუენი გაგუიყენეს და მრავალნი ჭირი და განსაცდელი აღგუიდგინეს, განა მრავალმოწყალებამან და არდავიწყებულებამან ქმნულებისა მისისამან ცუდ-ქნა ამათი განძრახვაი და შეთქმულებაი მათი და დაჰხსნა ყოველნი ღონენი მათნი და განაბნივა ყოველნივე, ზოგნი სპარსეთს შინა სიკუდილით და გარდახუეწითა და რომელნიმე ჩუენსა სამეფოსა შინა ფერხთა ქუეშე ჩუენთა დასცნა; ჩუენგან ამისა კუალ მსგავსი სამადლობელი რაიმცა მიემადლებოდა ღმრთეებასა მისსა. განა სადიდებელად ღმრთეებისა მისისად და კეთილად დაცვისათუის მეფობისა ჩუენისა და სულიერად ხსნისათუის სატანჯველთაისა, მოვიგონეთ ეკლესიათა სამეფოისა ჩუენისათა ყოვლისა ბეგრისა უსამართლოისა და დაჭირებულისაგან ხსნაი და განთავისუფლებაი. და ამისვე მიზეზისათუის შეკრბეს ყოველნი სამეფოისა ჩუენისა მონაზონნი და ებისკოპოსნი: იმერნი და ამერნი, კათალიკოზი, მოძღუარი და ყოველნი მეუდაბნოენი და მათცა გუიბრძანეს და მოგუახსენეს დაჭირებულობაი ეკლესიათაი და განრყუნაი სასჯულოთა საქმეთაი. ამისთუის განვიჩინენით კაცნი ყოველგან და განვაგეთ გულსმოდგინედ შეკაზმვაი და განთავისუფლებაი წმიდათა ღმრთისა ეკლესიათაი და გლახაკთაი, რომელი თუით დაწერილი...

მინაწერი აშიაზე ტექსტის ხელით:

ქ.ჩუენისა სულისაგან ღმრთისაი საქმე ესრე გაგუიწესებია, ვითა აქა სწერია და ვითა მონასტრისა წესსა ჰმართებს, ეგრე დაგუიჭირავს და ყოველი უსამართლოი ბეგარი აგუიხსნია.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]