„ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955.)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით

სრული სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ - თბილისი - 1955

გამომცემელი:

სიმონ ყაუხჩიშვილი

რესურსები ინტერნეტში:

http://corpora.iliauni.edu.ge/qats/upload/1955.pdf


წიგნის სარჩევი

წინასიტყვაობა - გვ. 05-06
შესავალი - გვ. 07-054
გამოყენებულ ნუსხათა სია - გვ. 2
ტექსტი - გვ. 1-540

ლეონტი მროველი - ნაწილი პირველი: ცხოვრება ქართველთა მეფეთა - გვ. 3-71
ლეონტი მროველი - ნაწილი მეორე: ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა - გვ. 72-138
ჯუანშერი - ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა - გვ. 139-244
ლეონტი მროველი - წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი - გვ. 245-248
მატიანე ქართლისა - გვ. 249-317
დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი - ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი - გვ. 318-364
ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანე - გვ. 365-371
სუმბატ დავითის-ძე - ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთა - გვ. 372-386

საძიებლები და ლექსიკონი - გვ. 387-461

შინაარსი - გვ. 462-463