ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៩/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ, ភាគទី៩ (1895?) 
ព្រេង​ទាក់ទង​នឹង​ពាក្យ​ប្រដូច​របស់​ខ្មែរ "ឆ្មា​ក៏​ដោយ ឆ្កែ​ក៏​ដោយ ឲ្យ​ទៅ !"


ព្រេង​ទាក់ទង​នឹង​ពាក្យ​ប្រដូច​របស់​ខ្មែរ "ឆ្មា​ក៏​ដោយ ឆ្កែ​ក៏​ដោយ ឲ្យ​ទៅ !"

ពាក្យបណ្ដៅ (បើមាន)