ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៩/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ, ភាគទី៩ (1895?) 
ព្រេង​ទាក់​ទង​នឹង​ពិធី​លើក​រាសី


ព្រេង​ទាក់​ទង​នឹង​ពិធី​លើក​រាសី

ពាក្យបណ្ដៅ (បើមាន)