កម្ពុជសុរិយា/ឆ្នាំទី១/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជសុរិយា, ឆ្នាំទី១ (១៩២៦-២៧)  by កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍, translated by ជុំ ម៉ៅ
ធម៌​ទេសនា​របស់ កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ អំពី​ពុទ្ធសាសនា​នៅ​ទីបេត៍ លោក ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ
ដោយអ្នកនិពន្ធ

[ 92 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/98 [ 93 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/99 [ 94 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/100 [ 95 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/101 [ 96 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/102 [ 97 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/103 [ 98 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/104 [ 99 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/105 [ 100 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/106 [ 101 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/107 [ 102 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/108 [ 103 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/109 [ 104 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/110 [ 105 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/111 [ 106 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/112 [ 107 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/113 [ 108 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/114 [ 109 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/115 [ 110 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/116 [ 111 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/117 [ 112 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/118 [ 113 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/119 [ 114 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/120 [ 115 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/121 [ 116 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/122 [ 117 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/123 [ 118 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/124 [ 119 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/125 [ 120 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/126 [ 121 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/127 [ 122 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/128 [ 123 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/129 [ 124 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/130 [ 125 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/131 [ 126 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/132 [ 127 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/133 [ 128 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/134 [ 129 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/135 [ 130 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/136 [ 131 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/137 [ 132 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/138 [ 133 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/139 [ 134 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/140 [ 135 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/141 [ 136 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/142 [ 137 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/143 [ 138 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/144 [ 139 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/145 [ 140 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/146 [ 141 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/147 [ 142 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/148 [ 143 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/149 [ 144 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/150 [ 145 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/151 [ 146 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/152 [ 147 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/153 [ 148 ]Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/154