កម្ពុជសុរិយា/ឆ្នាំទី១/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជសុរិយា, ឆ្នាំទី១ (១៩២៦-២៧) 
សេចក្ដី​រំលឹក​គុណ​លោក ឡឺរេស៊ីដង្គ ដែល​បង្កើត​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ
ដោយ?