მარგარიანი გორ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

შრომები[edit]

Гор Маркарян - Налоговая система в Восточной Грузии в позднее средневековье[edit]

პუბლიკაციის თარიღი: 2014
კრებული:
ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI - თბილისი - 2014
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/81518/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2013-2014_N15-16.pdf

Гор Маркарян - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ О ВЗЯТИИ СЕБАСТИИ ТАМЕРЛАНОМ В 1400 ГОДУ[edit]

პუბლიკაციის თარიღი: 2016
კრებული:
ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII - თბილისი - 2015/2016
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/151340/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2015-2016_N17-18.pdf