සිරිත් මල්දම

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
සිරිත් මල්දම  (1895) 
by ඇම්.ඇල්.සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම්
  • සිරිත් මල්දම (2 කොටස) 
  • සිරිත් මල්දම (3 කොටස)