සිරිත් මල්දම/සිරිත් මල්දම (1 කොටස)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

01.
මහත් සෙත් වඩවන
සිරිත් මල්දම බලමින
සිරිත් හොඳ දැනගෙන
මහත් යසසිරි ලබනු දෙලොවින

02.
හොඳ ලෙස හැදීමට
හොඳ සිත ඕනෑ හැම විට
නරක සිත් ඇති විට
නරකමයි සිදු වන්නෙ අපහට

03.
නරක සිතකින් නම්
හොඳක් නොකළැකි කිසියම්
හොඳක් නොකළේ නම්
උපන් ගතියෙන් නැත පලක් නම්

04.
පව් නම් නරක මය
එයින් දෙලොවෙහි දුක මය
පින් නම් උතුම් මය
එයින් දෙලොවෙහි මහත් සැප මය

05.
තමන් පණ ලෙස හැම
සතුන් ගැන සළකා පෙම
ඔවුන් දුටු විලසම
කරන් ආදර ගුණය නොහැරම

06.
සෙල්ලම් සිතින් වත්
යම්කිසි තරහකින් වත්
මරන සිතකින් වත්
සතුන්හට වදදීම නොහොබිත්

07.
නොමින් දුක විඳිමින
අනුන් සෙව් දන මිල දැන
හොරෙන් නො ගනුව පැන
සිතන් කැබිලිති ලෙසින් ඒ ගැන

08.
අනුන්ගෙන් නැති උන
දෙයක් ලැබුණොත් යම් දින
එය සඟවා නොගෙන
දෙන්ට කරුණා කරන් සතුටින

09.
කුණු සරුප නොකියනු
කේලම් වචන නොකියනු
විහිලූ බොරු නොකියනු
ඇනුම්පද කිසිවෙකුට නොකියනු

10.
බොරු කීම කැතමය
ගැරඬි කුණටත් නොසමය
ඇත්ත නම් කදිමය
මෙලොව රජ සැපතටත්උතුමය

11.
අතින් අත බැඳ පෙළ
නොයන් මංමාවත්වල
තැනින් තැන කඩවල
නොයන් කරුණක් නැතිව කිසි කල

12.
තැනින් තැන ගෙන් ගෙට
ගොසින් බලමින් වට පිට
අනුන් කන බොන විට
ලොබින් නොයිදින් නැතත් කෑමට

13.
දනන් නිති ගැවසෙන
තැනින් කුඩ ඉසලාගෙන
සැරෙන් බස් කියමින
ගමන් නොකරන් උඩඟු විලසින

14.
පාරෙ යන එන විට
අයින් වීමෙන් දකුණට
දුව පැන දඟ නොකොට
ගමන් කළ යුතුය කී හැම විට

15.
යම් කිසි ගෙදරකට
ගිය කල ඕනෑ කමකට
ඔවුන් නොම දැක ගෙට
ඇතුල් නොමවන් නො හොබි සිරිතට

16.
සූදු කෙළි පලකට
කොලහල කෙරෙන තැනකට
තැබෑරුම් පලකට
යාම හොඳ නැත බලා ඉඳුමට

17.
නාඩගම් බැලුමට
විහිලු කෝලම් බැලුමට
යක් තොවිල් බැලුමට
නොයන් නොහොබින එවැනි තැනකට
18.
අව්වෙහි ගොසින් වත්
සෙල්ලම් කිරීමෙන් වත්
වෙහෙස වී සිටියොත්
නො බොනු ඇල්දිය තිබහ තිබුනත්

19.
අඟුරු හුණු කැට ගෙන
විහිලු නො ලියනු තැන තැන
බිත්ති කණු කිසි තැන
යමක් නො ලියනු අයුතු විලසින

20.
ගුරු බස සැබෑමය
එය පිළිගැනුම යුතුමය
පඬි බසත් එයමය
එයින් දෙලොවෙහි මහත් සැපමය

21.
ගුරුවරු කිසිම විට
සතුටු නොම වෙති තැළුමට
හොඳින් එය සිහි කොට
වැරදි නො කරන් තැළුම් කෑමට

22.
තක්කඩි කම් කළොත්
දඬුවම් දෙති සැක නැත්
දඬුවම් නුදුන්නොත්
ළමයි කිසි කළ හොඳින් නො හැදෙත්

23.
වැරදි කළ අය හට
දඬුවම් දෙන්නේ හැදුමට
හැදෙන අය එම විට
හොඳින් කීකරු වෙති නැමී සිට

24.
ඉර උදා වෙන්නට
පළමුව නැඟිට සිහිකොට
අලසකම් දුරුකොට
කරන් වැඩ පල දියුණු වන්නට

25.
ගෙදොර අතුගෑමෙන
මූණ කට සෝදා ගෙන
ඔළුව පීරාගෙන
අකුරු පාඩම් කරනු සතුටින

26.
අත පය සෝදා ගෙන
නරක කෑමක් නොමගෙන
හොඳ දෙයක් කෑමෙන
සැරසෙන්න පාසලට යන මෙන

27.
කිලිටු රෙදි බැනියම්
ඇඳුම් නාඳිනු කිසියම්
පිරිසිදු නිසි ඇඳුම්
අඳින් හැම කල නුඹට ඇත්නම්

28.
දිග නියපොතු වැඩුණු
තිබුම හොඳ නෑ කප්පනු
දත්පෙළ කුණු බැඳුණු
පෙනෙයි කැත ලෙස හොඳින් සෝදනු

29.
සෙම් සොටු පෙරාගෙන
කුණු කෙළ වගුරුවා ගෙන
දැලිකුණු තවරැ ගෙන
ඉඳුම කැත ලෙස පෙනෙයි බැලු තැනු

30.
හිස අවුල් කරගෙන
කිලුටු වැරහැලි ඇඳගෙන
පඹයකුගේ විලසින
ඉඳුම හොඳ නෑ බූත කරමින

31.
තම දෙවියන් නැමද
මව්පිය දෙදෙන දැක වැඳ
ගුරුන් වෙත ගොස වැඳ
අකුරු නිසි ලෙස ඉගෙන ගනු සොඳ

32.
පාසලට යන එන
අතර මගදී කිසිතැන
කොලහල නොකරමින
ගමන් කරපන් සිල්වතකු මෙන

33.
තම පොත් පත් රැගෙන
නියම තැන්වල ඉඳගෙන
ගෝසා නොකරමින
කරනු පාඩම් සිතට ගනිමින

34.
පාසලෙහි තැන තැන
නොයන් දුවමින් බලමින
දඟ නොකර ඉඳගෙන
ගුරුන් කී දෙය කරන් එලෙසින

35.
අනුන්ගේ පොත් පත්
නාදිනු නොගනු කිසිවක්
උවමනා කළහොත්
කියා ඉල්ලා ගැනුම යහපත්

36.
ගල්ලෑලි පොත් පත්
පෑන් පැන්සල් සැවොමත්
තම සැලකුම ඇතොත්
තමන් ගාවම තිඛෙයි සැක නැත්

37.
ගල්ලෑලි පොත්වල
විහිලු නොලියනු කිසිකල
පිරිසිදුව හැම කල
තබනු පොත් පත් සියලු දේපල

38.
පාසලෙහි තැන තැන
කෙල නො ගසන් නොහොබි දැන
සෙම් සොටු සූරමින
මිදුලෙහිද නො දමන් කිසි තැන

39.
සිඟා කා ගෙන වත්
කිලුටු වැරහැලි ඇඳ වත්
බිම වැටී ඉඳ වත්
මහත් සැපවෙයි ඉගනෙ ගතහොත්

40.
මවු පිය රවටලා
නො ගනින් කිසිත් ඉල්ලා
මව් පියන් වැඳලා
ගනින් ඕනෑ යමක් ඉල්ලා

41.
දෙගුරුන්ට හිරිහැර
නොකරන් කිසිත් කරදර
පින් සිදුවෙයි නිතර
කරන් ආදර ගුණය හැමවර

42.
පියාට ඉහළින් නොයිඳින් කිසි තැන
මව්හට ඉහළින් නොයිඳින් කිසි තැන
අයියට ඉහළින් නොයිඳින් කිසි තැන
අක්කට ඉහළින් නොයිඳින් කිසි තැන

43.
අයියාට නොබනින් නොගහන් තරහට
අක්කට නොබනින් නොගහන් තරහට
මල්ලිට නොබනින් නොගහන් තරහට
නංගිට නොබනින් නොගහන් තරහට

44.
අයියට අක්කට දෙගුරුන් දුන් දෙය
මල්ලිට නංගිට දෙගුරුන් දුන් දෙය
ලොබ කොට තරහට නොබලන් ඒ දෙය
හැමවිට සතුටට පැමිණෙත් ලත් දෙය

45.
ආතාට මුත්තට වැන්දට පව් නැත
මාමට නැන්දට වැන්දට පව් නැත
අයියට අක්කට වැන්දට පව් නැත
මොවුනට වැන්දට කදිමට පින් ඇත

46.
කරුණාවට කී බණ අහපන්නේ
මැර ගතියට හෙම දුරු නොකරන්නේ
හොඳ සිරිතට මග පඬි බස වන්නේ
ජය ලැබුමට එම බස අරගන්නේ

47.
පොර බදමින් නෑමට නොසිතන්නේ
දුව හැපෙමින් වතුරට නොපනින්නේ
ගැඹුරු දියෙන් නෑමට නොවදින්නේ
තනිව ගොසින් නෑමට නොසිතන්නේ

48.
ගෙඩි කැඩුමට ගස්වලට නොයන්නේ
ගිනි තැපුමට හෙම පුරුදු නොවන්නේ
නිදා ගන්නට දහවල් නොසිතන්නේ
වැඩ කෙරුමට මැලිකම් නොකරන්නේ

49.
සුරුට්ටු බීමට පිරිය> නොවන්නේ
දුම්කොළ හැපුමට පුරුදු> නොවන්නේ
බුලත් විකීමට සතුටු> නොවන්නේ
මේ ගති හැදුමට නොහොබි සිතන්නේ

50.
කෑමට කෑදරකම් නොකරන්නේ
තවමට කියමින් කෑ නොගසන්නේ
තරහට කෑමක් විසි නොකරන්නේ
එළිපිට හිටගෙන කෑම නොකන්නේ

51.
කෑමට අත දමමින් නොමගන්නේ
කනවිට කැත ලෙස තලු නොගසන්නේ
කිසිවිට අඬමින් කෑම නොගන්නේ
හැමවිට සතුටින් ඉඳ කාපන්නේ

52.
ආප්ප කැවුමත් ණයට නොගන්නේ
අරගෙන කමිනුත් පාරෙ නොයන්නේ
පිළිකුල් සිතුනොත් කෑම නොකන්නේ
රසයක් ලැබුනොත් තනිව නොකන්නේ

53.
වතුරට මළමු විසි නොකරන්නේ
අතකට සෝදා ගෙයි නොදමන්නේ
තෙමෙන්ට ඇඟිලි බදුනෙහි වන්නේ
බීමට යමකුට වතුර නොදෙන්නේ

54.
යකෝ යන බස් නොහොබි සිතන්නේ
ඌ මු යන බස් කැතැයි අසන්නේ
කෝ බොල යන බස් දුරු කරපන්නේ
පිරිය වඩන බස් පවසාපන්නේ

55.
වැඩ ඇති විට අතපසු නොකරන්නේ
අද දවසට වැඩ අද කරපන්නේ
හෙට දවසට හෙම කල් නොදමන්නේ
නිසි කාලෙට නිසි වැඩ කරපන්නේ

56.
සෙල්ලම් කරමින් දබර නොවන්නේ
නොතරම් වචනින් බැන නොම ගන්නේ
සෙල්ලම් කෙරුමෙන් වැඩ නො නසන්නේ
සෙල්ලම් විලසින් කල් නොයවන්නේ

57.
සොහොයුරුවන් සහ දබර නො වන්නේ
පරුස බසින් බැණ පව් නොම ගන්නේ
තරහ වෙමින් ඌ මූ නො කියන්නේ
එකතු කමින් හොඳ වැඩ කරපන්නේ

58.
ළමයින් දුටුකල පොරට නො යන්නේ
කරමින් කොලහල බණ නොම ගන්නේ
දෙවියන් ඉර හඳ මවු පිය වැන්නේ
කියමින් කිසිකල නොම දිවුරන්නේ

59.
හවසම නින්දට පුරුදු නොවන්නේ
උදයට නින්දෙන් නැගිට සිටින්නේ
ආගම අදහන සිහි කර ගන්නේ
නො හැර ම වැඩ පල බලා ගනින්නේ

60.
මහත් වැඩක් තව කියමි අසන්නේ
පහත් ව පාලඟ දෙමව්පියන්නේ
මහත් දයාවෙන් ගෙන දෝතින්නේ
බුලත් අතක් දී වැඳ සිටපන්නේ

61.
ළමා කමට නිසි වැඩ කරපන්නේ
තරුණකමට හෙම සිත නොම ගන්නේ
යටත් කමට සිත ගෙන හැදියන්නේ
උසස් බවට පැමිණෙයි නිසැකින්නේ

62.
මිතුරු සැප වේවා
සතුරු දුක් දුරු වේවා
ඉසුරු වැඩි වේවා
ළදරු පෙළහට ජයක් වේවා