රාජාවලිය/පටුන

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
රාජාවලිය
පටුන


පිටු

පෙරවදන v - vi

ප්රවස්තාවනා vii – viii

පටුන ix

සංකෝත සූවිය xi - xii


1 වන කොටස (සංඥාපනය)


1 - පිටපත් පිළිබඳ විස්තර 1-25

2 - ලක්දිව ඓතිහාසික් ලෙඛන සම්පාදනය හා රාජාවලිය 26-39

3 - මූලාශ්රඓයයන් හා අන්තර්ගත කරුණු 40-74

4 - සංඥනාම පිළිබඳ තොරතුරු 75-119

5 - රාජනාමාවලි සංසන්දනය 120-128

6 - රාජාවලී භාෂාව 129-145


2 වන කොටස

රාජාවලිය (පෙළ 146-241

උපග්රලන්ථය - 1 242-248

උපග්රලන්ථය - 2 249-265

ගැටපද විවරණය 266-274

ආශ්රි ත ග්රාන්ථ නාමාවලිය 275-278