රාජාවලිය/සංකේත සූචිය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
166255රාජාවලිය — සංකේත සූචිය


අ. - අටබා‍ගේ කන්දෙවිහාරයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

අලයු. - අලකේශ්වර යුද්ධය

උ. - පේරාදේණියේ ලංකා විශ්වවිද්යා ලය පුස්තකාලයට අයතු අංක 1.5. දරන රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

ක. - ‍කොළඹ කටුගෙයි ඇති අංක A.K.5 දරන රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

ග. - රාජාවලිය: බී. ගුණසේකර සංස්කරණය

ගු. - දැනට පේරාදෙණියේ ලංකා විශ්වවිද්යාගලයිය පුස්තකාලයෙහි ඇති, ඇන්.බී. පී. ගුණතිලක දොස්තර මහතාට අයත් ව තිබු රාජාවලි පුස්කොළ පොත්. ගු කාරය

ඉදිරියේන යොදැ ඇති අංකයෙන් ඒ ඒ පොත් ලේඛනාරූඪ අංකය දැක්වේ (උදා: ගු - 47)

චූළ. - චූළවංශය

දීප. - දීපවංශය

ධ. - බෙල්ලන ශ්රිව ධර්මපාල පිරිවෙණස්ථ පුස්තකාලයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

නාකා. - නිකායසංග්ර හය

ප. - පේරාදෙණියේ ලංකා විශ්වවිද්යාපලය පුස්තකාලයට අයත් අංක 2.4.243 දරන රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

පූජා. - පූජාවලිය

බ. - බලපි‍ටියේ සුභද්රාකරාම පුරාණ විහාරයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

බ්රිත. - බ්රිවතාන්යප කෞතුකාගාරයේ අංක Or.22.012 189/61-62 දරන රාජාවලි පුස්කොළ පිටපතින්, පේරාදෙණියේ ලංකා විශ්වවිද්යා්ලයිය පුස්තකාලය ‍ලබාගත් මයි‍ක්රො‍පිල්ම් පිටපත

බ්රිව.1 - වික්රේමසිංහ මහතාගේ බ්රිරතාන්යි කටුගෙයි සිංහල පුස්කොළ පොත් නාමාවලියෙහි උපුටා දක්වා ඇති අංක 69/4 දරන රාජාවලි‍ පොතෙහි කොටස්

බ්රිහ.2 - වික්ර9මසිංහ මහතාගේ බ්රිරතාන්යෙ කටුගෙයි සිංහල පුස්කොළ පොත් නාමාපලියෙහි උපුටා දක්වා ඇති අංක 70 දරන රාජාවලි පොතෙහි කොටස්.

බ්රි්.3 - වික්ර0මසිංහ මහතාගේ බ්රි තාන්යෙ කටුගෙයි සිංහල පුස්කොළ පොත් නාමාවලියෙහි උපුටා දක්වා ඇති අංක 70 ඒ දරන රාජාවලි පොතෙහි කොටස්

ම. - බ්රි තාන්ය කටු‍ගෙයි ඇති රාජාවලි පුස්කොළ පිටපතකින්, ලංකා රාජ්යිලේඛනාගාරය ලබාගත් ජායාරූප පිටපත (අංක 5/63/80-78/60)

ය. - සඳලංකාවේ යොගි‍යාලෙණ පන්සලට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

යු.1 - බ්රිතාන්යන කෞතුකාගාරයේ ඇති අංක Or.4971 (73) දරන රාජාවලිය නමින් හදුන්වනු ලබන අගකේශ්වර යුද්ධය නම් පුස්කොළ පිටපත

යු.2 - ඥනාදර්ශය සඟරාවේ වරින්වර පළ වූ අගකෝශ්වර යුද්ධය නම් කෘතියෙහි පෙළ

ර. - මොහොට්ටිමුල්ලේ ශ්රිර වර්ධනාරාමයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

ල. - මොල්ලි‍ගොඩ ප්ර වචනොදය පරිවෙණස්ථ පුස්තකාලයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

ව. - රාජාවලිය: වතුවත්තේ පේමානන්ද ස්ථවිරයන්ගේ සංස්කරණය

ස. - කටුගස්තොට හල්ඔලුවේ සෙල්ලාවල රජමහාවිහාරයට අයත් රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත

හ. - පන්නාල ඇස්. ඩිංගිරි ඈපා මහතාට අයත්. දැනට හඟුරන්කෙත පොත්ගුල් විහාරයේ ඇති රාජාවලි පුස්කොළ පොත