Өскүс баарга чалбарыг

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Бүүректиң чаан ылгавайн отче кагаш, чартык кезээн саң салып каан бурган баарынга ыяап хондургаш, даартазында өртедиптер.

Хой өлүрген санынды, чүректиң чартыын болгаш үш кырлыг, бажы сүүр өскүс-баарны кезип, мал-маган кадык, аъш-чем арбын көвей турзун, бурганның дээжизи-дир дээш, үш катап бурганга, оран-таңдыга тейлээш чалбарар.Бурганым өршээ!
Алдын-таңдым, өршээ!
От-чаяачым, өршээ!
Алдын бурганым, өршээ!
Ам-даа болза
Арбыдады хайырлаңар.
Көрүп танывазындан,
Көдүрүп угбазындан
Хайырлаңар, ток-ток.