Покш праздникть/В/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Паро куля.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 10—14
[ 10 ]
 

ПАРО КУЛЯ.

 

Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи.

 

Даніилъ пророконь Христозонь шачома порадонзо ёвтазь шкась эль топудиль. Се шкане Іерусалимень церкувасо инязоронь да архіереень племасто святой Іоакимъ маро Аннань весемеде, ваньксъ Святой Марія Тейтерестъ эрясь. Вана те весемеде ваньксъ, весемеде Святой Тейтеренть эйстэ Христознэнь шачомсъ эряви улсь. Сонъ Христоздо, Христозонь шачтыця Тейтерденть ламо арсиль: Іаковъ патріархонь ёвтамозо топудсь ужъ, Даніилъ пророконь гакъ ёвтамозо эль топудиль. Даніилъ пророкъ ёвтакшнось: сисемь сиськемень іень троксъ Христосъ шачи. Исаія пророконь книгасо Христозонь шачомадо истя ёвтазь тарка ули: Вана Тейтерь потсонзо канды да шачты Цёра; Тензэ Еммануилъ лемъ максыть. Еммануилдэ эрзяксъ мермексъ — минекъ мартонокъ Пазъ. Сонъ, Исаія пророконь не валтнэ лангсо ламо разъ арсезь истя кортлесь эсь пачканзо: Кона Тейтеренть эйстэ Христосъ шачи, кода бу монъ радъ улевлинь се Тейтеренть мельга якамо (мельганзо пурнамо, сэрнямо). Теде мейле сонъ Пазнэнь седіякъ пекъ озномо кундыль.

Кода весемеде Святой весемеде ваньксъ Тейтерь Марія кемьнилееце іесъ тусь, прявтъ священникъ ліятъ священниктнэ марто Сонзо мирденень максомонзо арсесть. Сынь Тензэ теде ёвтасть. [ 11 ]Сонъ те лангсъ тенстъ вана мезе ёвтась: Монъ, мери, Пазъ икеле эсь прямъ куломазомъ тейтерксъ кадовомо валъ максынь. Тень кувалтъ Монь мирденень молемамъ а сы. Прявтъ священникъ ліятъ священниктнэ маро те лангсо пекъ арсезевсть: те шкамсъ Еврейской народъ ютксто ве тейтерь гакъ тейтерьксъ, мирде экшесъ апакъ тукъ, а кадовиль: тейтерьксъ кадовомо виськсъ мерилть. Сынь (священниктнэ) истя арсесть: коли, мерить, сонзо тейтерьксъ кадсынекъ, пежеть илязо улть тенекъ; мирденень гакъ максомонзо, пежеть илязо улть тенекъ. Пазъ тенстъ прявтъ священникень троксъ истя ёвтась: тынь, мери, сонзо сыре, вадря довець атинень экшесъ чіинкъ да сонзо кедензэ лангсъ максынкъ. Сестэ сынь Пазонь Сонсензэ невтеманзо кувалтъ Маріянень мирдексъ муйсть пекъ вадря святой Іосифъ лемсэ довець атине. Іосифъ атя святой ломань улнесь; сонзо кавксонькемень ниле іензэ улнесть. Сонъ Инязоро Давидэнь племасто улнесь. Прявтъ священникъ пекъ ваньксъ Тейтеренть се Іосифъ атянть кедензэ лангсъ максызе. Іосифъ атя ансякъ лововсь сонзо мирдексъ, весемеде ваньксъ, весемеде Святой Тейтерь Марія киненьгакъ козяйкаксъ (никсъ) эзь улнекъ: сонь тейтерьксъ кадовсь.

Святой Іосифъ атя плотникексъ ульнесь. Сонъ авуль сюпавъ ломань улнесь. Сонъ пекъ ваньксъ Святой Маріянь мартонзо эсь кудозонзо саизе. Галилеясо Назаретъ лемсэ городъ улнесь. Іосифъ атянь кудонзо-чинзэ се городсонть улнесть. Пекъ ваньксъ Святой Марія Іосифъ атянь кудосо эрямо кармась. Сонъ тесэ эрямстонзо якъ Пазнэнь [ 12 ]озноманзо, Священной книгатъ ловноманзо, кедь тевень тееманзо эсе кадно. Сонъ эсь кедь війсэнзэ авуль сюпавъ Іосифъ атянень посублиль. Весть истя сонъ, икеле ладсо, Исаія пророконь Вана Тейтерь потсонзо канды да шачты Цёра, Тензэ Еммануилъ лемь максыть, мерезь валтнэ лангсо пекъ думазевсь. (Еммануилдэ эрзяксъ мермексъ: минекъ мартонокъ Пазъ). Сонъ эсь икелензэ варштась да соракадсь: сонзо икелензэ Пазонь кучовтъ Архангелъ Гавріилъ ащи. Архангелъ Гавріилъ сонзо соракадоманзо неизе да мерсь тензэ: иля пелть, весемеде ваньксъ талановъ Тейтерь — радувакъ! монъ тенть паро кулянь ёвтамо сынь. Пазъ тонь пекъ ваньксъ Святой улематъ кувалтъ вечктянзатъ. Тонъ ней пеке кандатъ да шачтатъ Цёра. Цёратеть Іисусъ лемь путатъ. Сонъ весемеде покшъ (великой) ули; Сонъ Вере Пазонь Цёраксъ ули; Пазъ макссазо Тензэ Давидъ тятянзо престолонзо (инязорокирдеманзо); Сонъ Іаковонь кудонзо лангсо инязороксъ озы. Сонзо инязороксъ эрямонзо пезэ якъ а ули. Марія Ангелонтень мерсь: Монъ мирде экшсъ лисеме а арсянъ; кода истя шачтанъ мерятъ? Ангелъ ёвтась тензэ: Святой Духъ сови эзэзэтъ, Вереценть віезэ копачатанзатъ, эстэдеть шачицясь Святой — Пазонь Цёраксъ Сонъ ули. Пазонь ве валозо якъ війтеме а ули, апакъ топуть а кадови. Тонь роднятеть Елизавета бабанень Пазъ эйде максы: сонъ сыре чистэнзэ шачты: кото ковтъ ва курокъ топудить, кода пеке кандомо кармась сонъ.

Ваньксъ Тейтерь Марія кемезь мерсь Ангелонтень: монъ Пазонь кулсоныцязо, улезэ ина темъ [ 13 ]тонь ёвтамотъ кувалтъ. Ангелъ кадызе сонзо. Ваньксъ Тейтерь Марія куроксто пурнась сэрнясь да Іудеясъ тусь. Сонзо Іудеясо Хевронъ лемсэ городсо роднянзо улнесь. Не роднятне сонзо святой Елизавета Захарія маро атятъ бабатъ улнесть. Захарія Святой Тейтерь Маріянь церкувасо эрямстонзо прявтъ священникексъ улнесь.

Святой ваньксъ Тейтерь Марія Захаріянь кудосъ сазь мартостъ здорувась. Сонъ Елизавета марто кодакъ здорувась, Елизаветань потсонзо кото ковонь эйдезэ налкамо кармась. Сестэ Елизавета Святой Духто пешкетець да истя кортамо кармась: баславазятъ тонъ весе аватнеде, пексэть Эйдеть какъ баславазь. Косто истя сась темь эсь Пазомъ Авазо?! Кодакъ пилезэмъ тонь здорувамотъ марятетсь, — монь потсомъ эйкакшомъ радувазь налкамо кармась. Пазонь валозонзо кемематъ кувалтъ Тонъ талановатъ: Пазонь тенть ёвтазь валонзо топудить! Пречистой Марія Тейтерь истя кортамо кармась: монь оймемь Пазомъ эйсэ шны, монь оймемь Идиця Пазомъ туртовъ радувакшны: Сонъ монь сэтме рабанзо лангсъ варштась: вана те шкастонть весе ломать шнамомъ кармить ней. Віевъ Пазъ монь покшоксъ теимемь, Сонзо лемезэ Святой. Сонзо милостезэ эстедензэ пелицятненень племадо племасъ эри. Сонъ эсь кедь віензэ невтизе: эсь прястъ ковья неицятнень, мельсэстъ а паронь арсицятнень сравтынзе. Эсь віестъ лангсъ надѣицятнень таркастостъ валтынзе, тарказостъ мельсэстъ сэтьстнень озавтынзе. Вачотнень паро мезде пештинзе, сюпавтнэнь вачомтынзе. Сонъ Эсь народонзо Израилень эсе истувтъ: тятямокъ Авраамнэнь алтазь [ 14 ]милостенть мелезэнзэ ледстезь, сонзо племанстэнь пингень пингенень паро тейсь. Сонъ тесэ колмо ковтъ эрясь да одовъ Назаретсъ мурдась.

Кода Пречистой Дѣва Марія кудовъ мурдась, Святой Іосифъ атя сонзо пешксесэ улемадонзо чаркодсь. Мезе ней теемсъ мартонзо? арси. Вана мезе теянъ, мери, монъ: сонзо эстедемь явса да салава ковъ сельмензэ неить кучсса. Теде мейле Іосифнэнь Пазонь Ангелозо появась. Сонъ мери тензэ: Іосифъ, иля пелть, иля виздь Дѣва Маріянь кедсэть кирдеме. Сонъ авуль ломанень пельде, а Святой Духонь війсэ шачты. Іисусъ лемь максатъ Тензэ. Сонъ эсь народонзо пежетьтензэ идесазо. Іосифъ атя Ангелонть валонзо кулсонызе. Сонъ Маріянь эсе явтъ эстедензэ. Кода Пречистой Дѣва Марія Цёранзо шачтызе, сестэ Іисусъ лемь путсть Тензэ.

Те чиденть Русксъ Благовѣщеніе мерить, а Эрзяксъ истя мермексъ эряви: Паро кулянь ёвтамо чи.

Те Паро кулянь ёвтамо чинть минь Мартонь комсь ветееце чистэнзэ празднуватано.