Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897)/В/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни.  (1897) 
Авторхне: Мокшетъ, edited by Евсевьевъ, Макаръ Евсевьевичъ
8-це морась
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни. — Казань, типо-литографія Императорскаго университета, 1897. — с. 12—13

[ 12 ]

VIII[1].
1.

Н́ӓ кафта пантн́ӓ, н́ӓт каран́-каршэкт.
Фќӓ пантн́ӓ пр́аса матран́ кузы̃н́ӓ,
Кузы̃н́ӓт́ п́р́аса валда ар́олн́ӓ,
Ќенд́ж́ензы̃н јоткса равд́ж́а калмы̃н́ кранч,

1.

Эти двѣ горы — другъ противъ друга.
На одной горѣ низенькая ёлочка,
На той ёлочкѣ сизый орёлъ,
Въ когтяхъ у него воронъ черный.

5.

С́ӓн́ аф с́уц́есы̃, с́ӓн́ аф п́иќс́есы̃,
Пары̃н́ӓ марта вај ќиз́еф́н́есы̃:
— «Куван́ӓ јакат́, куван́ӓ шӓјэт́?
Тон м́ӓз́ӓ н́ӓјэт́, тон м́ӓз́ӓ кул́ет́?»
— «Мон јакан́ ш́ӓјэн́ д́икај с́т́епкава,

5.

Онъ не ругаетъ и не бьетъ его.
Подобру его онъ выспрашиваетъ:
— «Гдѣ ты ходилъ, гдѣ ты леталъ?
Что видѣлъ ты, что слышалъ ты?»
— «Я ходилъ, леталъ по дикой степи,

10.

Д́икај с́т́епкава, с́т́еп́ Саратовга.
Мон н́ӓјэн́-кул́ен́ колма салдаткат,
Колма салдаткат — новабранны̃јн́ат;
В́ер́кскаст л́јэн́д́иш́т́ колма п́из́гатат,

10.

По дикой степи, по Саратовской.
Я видѣлъ, слышалъ трехъ солдатиковъ,
Трехъ солдатиковъ — новобранчиковъ.
Надъ ними летаютъ три сороки:

[ 13 ]

Ф́ќӓ п́из́гатан́ас́ оц́ут́ вас́ан́ац,

Одна сорока — жена старшаго (изъ нихъ),

15.

Омба п́из́гатас — шкајсна-д́ӓд́асна,
Колмц́ӓ п́из́гатас́ — с́т́ир́ сазы̃ры̃сна.
Д́ӓд́асна авар́д́и лиш́т́ јӓш́ин́акс,
Вас́ац авар́д́и — шуд́и л́ӓјкс шуд́и,
Сазы̃рсна авар́д́и шобдаван́ расакс, —

15.

Другая сорока — ихъ родная матушка,
Третья сорока — ихъ сестра — дѣвица.
Ихъ мать плачетъ — что ключъ бьётъ.
Жена плачетъ — что рѣка течетъ
Сестра плачетъ — что роса утренняя.

20.

Расан́ас́ кос́ќи — сукас́ с́т́ир́ туи».

20.

Роса высохнетъ — дѣвица (замужъ) уйдетъ».

Ст. Пшенево.

  1. Пѣсня эта заимствована отъ русскихъ. Содержаніе ея совершенно сходно съ русскою пѣснею: «Горы вы мои, ничево вы, горы, ничево не породили». Сборникъ русскихъ народныхъ лирическихъ пѣсенъ Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина стр. 49; №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.