Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897)/В/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни.  (1897) 
Авторхне: Мокшетъ, edited by Евсевьевъ, Макаръ Евсевьевичъ
22-це морась
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни. — Казань, типо-литографія Императорскаго университета, 1897. — с. 30—31

[ 30 ]

XXII.
1.

Вај п́ин́ӓ, п́ин́ӓ Вас́ӓн́ М́ит́ун́ӓс́!
Вас́ӓн́ М́ит́ун́ӓс́ — ы̃р́в́ӓн́ афќел́ѓис́!
Сон м́ез́амаҥкса ы̃р́ванц аф ќел́ксы̃?
Аф п́ил́гы̃н́ кор́а сон кар́н́ӓт котц́ес́,

1.

Ужъ и песъ, же песъ Васинъ Митюшка!
Васинъ Митюшка — жену не любящій!
За что не любитъ онъ жену свою?
Ни по ногамъ онъ лапотки сплеталъ,

5.

Аф кар́н́ӓн́ кор́ас сон кар́кскат понц́ес́.
Колај п́ен́ӓн́дај ишкан́ аванцт́ы:
— «Ох-ај аван́ӓј! м́ӓр́ган т́ӓд́ӓн́ӓј!
Тон м́ӓс т́афтама ы̃р́ва тон сэвы̃т́?
С́ер́ен́ац ул́и в́ир́ста шуфты̃шка,

5.

Ни по лапоткамъ онъ оборы свивалъ.
Безперечь пеняетъ онъ родимой матери:
— «Охъ матушка, скажу родимая!
Ты зачѣмъ взяла мнѣ такую жену?
Ростомъ она съ дерево въ лѣсу,

10.

Ќел́ен́ац ул́и лазф п́ӓшэшка, —
П́р́ӓв́инзы̃н ајаш колаф п́ӓшт́ешка.
Мон нума сэвса, нума аф машты̃,
Оржа тарвазт́и ќӓд́н́ац ќӓрев́и,
Ношка тарвазт́и ќӓд́н́ац пувы̃р́и.

10.

Шириной она — съ расколотую липу.
А ума у ней нѣтъ съ испорченный орѣхъ.
Я возьму ее жать — она жать не умѣетъ:
Острымъ серпомъ руку порѣжетъ,
Тупымъ серпомъ мозоль натретъ,

15.

Кочкы̃ма сэвса, кочкы̃м(а) аф машты̃
Тиш́ӓ ш́ин́ет́и п́р́ан́ац сэр́ед́и.
Авај м́ес́ен́ца, т́ӓд́ӓј ко т́иса?
Мон с́ивэд́ел́ен́ вазын́ ваны̃ма,
Ал́ӓс́ ц́еб́ӓр́ан мон́ п́ејэцамаз́».

15.

Я возьму ее полоть — полоть не можетъ
Съ запаху травы — у ней головушка болитъ.
Что дѣлать съ ней, матушка, — куда ее дѣвать!
Нанялся бы я хоть телятъ пасти,
Молодецъ-то я бравый — засмѣютъ меня»!

20.

— «Арта сэв́иќӓ тон оц́у в́ир́и,
Тон оц́у в́ир́и, паҥгы̃н́ кочкама,
Пангы̃н кочкама, ќеп́т́ер́ кан́ем́а».
Сон кулцы̃нды̃з́ӓ ишкан́ аван́анц:
Алы̃нза сон ќил́ц́ с́ивај алаша,

20.

— «Возьми-ка её ты въ дремучій лѣсъ,
Ты въ дремучій лѣсъ — грибы собирать,
Грибы собирать — кузовъ таскать».
Онъ послушался родной матери.
Подъ себя запрегъ лошадь сивую,

25.

С́удуф ы̃р́ванц М́ит́у сэвы̃з́ӓ,
Оц́у в́ир́ет́и М́ит́у ускы̃з́ӓ.
Рузы̃н́ прас́еќт́ лаҥгс с́удуфт́ кады̃з́ӓ.
Вај в́ӓр́и ваны̃ — ш́ис́ аф н́ӓјэв́и,
Сон алу ваны̃ — ќит́ аф содасы.

25.

Взялъ несчастную Митя женушку,
Во дремучій лѣсъ онъ привезъ ее,
На русскомъ просѣкѣ онъ оставилъ ее.
Вотъ вверхъ она смотритъ — солнца не видать,
Внизъ она смотритъ — дороги не знаетъ.

30.

Вај вачкы̃ц с́удуфс́ кафта ќӓд́ензы̃н,
Пы̃рдас́ с́удуфс́ ќемы̃н́ сурн́анзы̃н,
Нолдас́ с́удуфс́ п́с́и с́ел́м́в́ед́н́анзы̃н.
Лаҥгы̃зы̃нз(а) гад́авс́ руж́ејн́ек ал́ӓ,
Руж́ејн́еќ ал́ӓ, охот́н́еќ ломан́.

30.

Всплеснула несчастная обѣими руками,
Сплела несчастная десять пальчиковъ
По всему лицу пустила слезы горючія,
На нее нашелъ ружейникъ молодой,
Ружейникъ молодой — охотникъ удалый.

35.

— «Ох ава, ава, тон мокшы̃н́ ава!
Тон м́ӓс т́ӓшкава, ава, авар́д́ат»?
— «Кодан́ӓ, ал́ӓ, мон аф авар́д́ан,
Кодан́ӓ, ал́ӓ, мон аф кол́гы̃н́д́ан?
Мон́ полан́ӓз́ӓ т́аза јӓр́ф́т́еман́,

35.

— «Ужъ жена, жена ты мокшанская!
Ты зачѣмъ, жена, такъ плачешь»?
— «Какъ не плакать мнѣ, молодецъ?
Какъ не заливаться мнѣ, удалый!
Меня мужъ мой завезъ сюда,

40.

Мон́ полан́ӓз́ӓ т́аза кады̃ман́».
— «Тон т́ат авар́д́ӓ, тон мокшы̃н́ ава!

40.

Меня мужъ мой покинулъ здѣсь».
— «Ты не плачь, жена, ты мокшанская!

[ 31 ]

Л́ис́т́ т́ејэн́ ы̃р́вакс, а мон сэф́т́ӓ тон́;
А мон сэф́т́ӓ тон́ куды̃н́ ваны̃ма,
Куды̃н́ ваны̃ма, ид́ н́ур́аф́н́ем́ӓ».

Выходи замужъ за меня, я возьму тебя,
Я возьму тебя за домомъ смотрѣть,
За домомъ смотрѣть — дѣтей качать».

45.

Эр́ас́ ќизы̃н́ӓ, эр́ӓс́ кафты̃н́ӓ,
Сувас́ извощеќ Вас́ӓн́ М́ит́ун́ӓс́.
Ушы̃ц́ п́иж́ ид́ен́ сон н́ур́аф́н́ем́ӓ:
— «Вас́ӓн́ М́ит́ушас́ — ы̃р́в́ӓн́ аф кел́гис́
Аф п́ил́гы̃н́ кор́ас кар́н́ат котц́екшес́,

45.

Прожила она годочекъ — прожила она два;
Заѣхалъ извозчикъ Васинъ Митюшка.
Начала она малютку качать:
— «Васинъ Митюшка — жену не любящій:
Ни по ногамъ онъ лапотки сплеталъ,

50.

Аф кар́ен́ кор́ас кар́кскат понц́екшес́.
Ан́цак пен́андај ишкан́ аванц́ты̃...
и т. д.

50.

Ни по лаптямъ оборы свивалъ,
Только пеняетъ онъ родимой матери...
и т. д.

Ст. Пичиньгуши.