Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 31 —


Л́ис́т́ т́ејэн́ ы̃р́вакс, а мон сэф́т́ӓ тон́;
А мон сэф́т́ӓ тон́ куды̃н́ ваны̃ма,
Куды̃н́ ваны̃ма, ид́ н́ур́аф́н́ем́ӓ».

Выходи замужъ за меня, я возьму тебя,
Я возьму тебя за домомъ смотрѣть,
За домомъ смотрѣть — дѣтей качать».

45.

Эр́ас́ ќизы̃н́ӓ, эр́ӓс́ кафты̃н́ӓ,
Сувас́ извощеќ Вас́ӓн́ М́ит́ун́ӓс́.
Ушы̃ц́ п́иж́ ид́ен́ сон н́ур́аф́н́ем́ӓ:
— Вас́ӓн́* М́ит́ушас́ — ы̃р́в́ӓн́ аф кел́гис́
Аф п́ил́гы̃н́ кор́ас кар́н́ат котц́екшес́,

45.

Прожила она годочекъ — прожила она два;
Заѣхалъ извозчикъ Васинъ Митюшка.
Начала она малютку качать:
«Васинъ* Митюшка — жену не любящій:
Ни по ногамъ онъ лапотки сплеталъ,

52*.

Аф кар́ен́ кор́ас кар́кскат понц́екшес́.
Ан́цак пен́андај ишкан́ аванц́ты̃...
и т. д.

50.

Ни по лаптямъ оборы свивалъ,
Только пеняетъ онъ родимой матери...
и т. д.

Ст. Пичиньгуши.
 


XXIII
1.

Саван́ Павы̃лн́ӓс́ — кос́ќӓ д́јавы̃лн́ӓс́,
Кос́ќӓ д́јавы̃лн́ӓс́ — валда шӓјтанн́ӓс́.
Аванцты̃ авај Павы̃л аф м́ӓр́ѓи,
Ал́анцты̃ ал́ӓј јофс́и аф п́шќӓт́ќш́н́и.

1.

Савинъ Павелъ — сухой дьяволъ,
Сухой дьяволъ — чистый шайтанъ.
Свою мать — Павелъ матерью не называетъ
Отца своего отцемъ не величаетъ.

5.

Сон ил́ӓт́ мады̃, п́ин́ес́, авар́д́и,
Сон шобдава с́т́ӓј, п́ин́ес́, кол́ѓен́д́и.
Авар́д́и—колги эс́ куцы̃ст ш́исы̃ст,
Эс́ куцы̃ст ш́исы̃ст — шы̃ра п́ен́асы̃ст,
Шы̃рат́и н́еж́ет́ф́т́ кафта ќӓд́н́анза,

5.

Онъ вечеромъ ложится, пёсъ, плачетъ,
И утромъ встаетъ пёсъ заливается.
Плачетъ-заливается онъ въ своемъ дому,
Онъ въ своемъ дому, у края стола:
О столъ его обѣ рученьки облокочены,

10.

Ш́ч́оказ́ы̃нза путфт ќӓд́ лапшканза,
Шаманц ќел́еса с́ел́м́ӓ в́ед́н́анза.
Ишкан́ аванцты̃ а сон пен́андај:
«Ох*-ај аван́ӓј, ох-ај д́ӓд́ан́ӓј!
М́ӓс с́ивы̃д́емас́т́ Потмав јамщикы̃кс?

10.

Къ щекѣ приложены ладони рукъ,
По всему лицу слезы текутъ.
Родимой матери онъ пеняетъ:
«Охъ* матушка, охъ родимая!
Зачѣмъ вы отдали меня въ Потьму[1] въ ямщики.

15.

С́ивы̃д́елемас́т́ Колапа ш́ир́и,
Колапа ш́ир́ен́ с́т́ир́сна п́ӓќ ц́еб́ӓр́т́:
Сэр́н́асна с́ер́их́т́, ќел́н́асна ќел́их́т́,
Кел́н́асна ќел́их́т́, тускасна мазы̃х́т́
Тускасна мазы̃х́т́, кувалмсна в́ид́ет,

15.

Лучше отдали бы меня въ Колопино[2],
Въ Колопинѣ дѣвки очень хороши:
Ростъ ихъ высокъ, станъ широкъ.
Станъ широкъ — лица красивыя,
Лица красивыя — вышивки прямыя,

20.

Кувалмсна в́ид́ет, маты̃рсна с́ид́ет».
— «Ох-ај Павы̃лн́ӓ, м́ӓр́ган ц́оран́ӓј!

20.

Вышивки прямыя — боры (на рубашкахъ) частыя».
— «О, Павлуша, говорю тебѣ сыночекъ!


  1. Потьма — село Краснослоб. уѣзда.
  2. Колопино — село Краснослоб. уѣзда.