Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 32 —


Тон т́ат ваны̃нда тон ц́еб́ӓр́ с́т́ир́т́н́ен́!
Тон́ кутса ул́и Павы̃л ы̃р́в́ӓц́ӓ,
Ы̃р́в́ӓц́ӓ ул́и кы̃шт́ аф оц́ун́ӓ,

Ты не смотри на хорошихъ дѣвушекъ,
У тебя, Павелъ, есть дома жена,
У тебя есть жена — хотя она и небольшенькая,

25.

Кы̃шт́ аф оц́ун́ӓ сон п́ӓќ мазы̃н́ӓ.*
— «Кы̃шт́ сон мазы̃н́ӓ с́ел́мы̃нза сокы̃рт.
Колапас(а) ул́и Гарас́ќӓн́ Мар́ӓс́,
Гарас́ќӓн́ Мар́ӓс́ т́ӓ баяр авас́

25.

Хотя она небольшенькая — очень красивенькая».
«Хотя* она красивенькая — глазами слѣпа.
Въ Колопинѣ есть Гараськина Марья,
Гараськина Марья, та боярыня,

29.

Саразы̃н́ канды̃с́ — ямщикы̃н́ анды̃с́».

29.

Она куръ воруетъ — ямщиковъ кормитъ».

Ст. Пичиньгуши.

 


XXIV.
1.

Ош пакс́ан́ӓ — губы̃р п́р́ан́ӓ,
Вај губы̃р п́р́аса толн́ӓ палы̃,
Вај толн́ӓ палы̃ — качам л́ис́и.
Губы̃рт́ алга в́ед́н́ӓ шуд́и,

1.

На городскомъ польцѣ холмикъ,
На холмикѣ огонекъ горитъ,
Огонекъ горитъ — дымокъ идетъ.
Подъ холмикомъ вода течетъ;

5.

В́ет́сэс́т́ авар́д́и в́ед́-ин́ӓ-куј;
Л́их́т́их́т́—таргајх́т́ сон в́ешен́д́и,
Кошт́ в́ешен́д́и сон мушенды:
Пакс́ава јакајх́т́ кафт од-ц́орат,
Кафт од-ц́орат — ош молод́ецт,

5.

Въ водѣ плачетъ великая водяная змѣя;
Она ищетъ, кто бы вытащилъ ее.
Что она ищетъ-то и находитъ:
По полю ходятъ два парня.
Два парня — городскіе молодцы,

10.

Нӓт́ паќс́ан́ шарых́т́ — пачан́ шав́их́т́,
Вај в́ир́ен́ шарых́т́ — з́в́ер́ен́ шав́их́т́.
Вај лафту п́р́асы̃ст руж́јан́асна,
Кы̃ргазст кајафт зар́аткасна,
Зар́аткасна — нар́аткасна.

10.

Они поля обходятъ — птицъ убиваютъ,
Лѣса обходятъ — звѣрей убиваютъ.
На плечахъ у нихъ ружья висятъ,
Черезъ шею повѣшены припасы ихъ,
Припасы ихъ — заряды ихъ.

15.

С́ин́ м́ел́гаст арн́их́т́ борзајн́асна,
Борзајн́асна — кучы̃фн́асна.
— «Таргамас́т́, ц́орат — ош молод́ецт!
Кона таргасаман́ — в́ет́е с́аткат,
П́ил́ѓе п́есы̃н́ колма с́аткат,

15.

За ними бѣгаютъ ихъ борзыя,
Ихъ борзыя — ихъ посланники.
— «Вытащите меня, парни, городскіе молодцы.
Кто вытащитъ меня — тому пять сотъ. (рублей)
Въ ногахъ у меня три сотенки,

20.

С́атка ул́ест таргајэн́д́и».
Вај ц́орас́ в́ен́еп́ц́ руж́јан́анц,
Кујс́-кӓ комоц́ с́алдасканц лаҥкс,
Вај јаќс́т́ер́ в́ер́н́анц ц́орат́ пот́ас́,

20.

Пусть и тѣ будутъ тому, кто вытащитъ меня».
(Одинъ) молодецъ протянулъ свое ружье.
А змѣя вскочила на шею ему,
Красную кровь у молодца высосала.

24.

Од вајм́ан́анц ц́орат́ с́эвы̃з́ӓ.

24.

Молодую душу у молодца сгубила.

Ст. Пичиньгуши.