Канѡ̑ны, си́рѣчь кни́га пра́вилъ/Пра̑вила втора́гѡ вселе́нскагѡ собо́ра

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Пра̑вила свѧты́хъ а҆по́столѡвъ, свѧты́хъ собо́рѡвъ вселе́нскихъ и҆ помѣ́стныхъ, и҆ свѧты́хъ ѻ҆те́цъ
Пра̑вила свѧта́гѡ вселе́нскагѡ втора́гѡ собо́ра, кѡнстантінопо́льскагѡ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Кни́га пра́вилъ свѧты́хъ а҆по́столѡвъ,
свѧты́хъ собо́рѡвъ
вселе́нскихъ и҆ помѣ́стныхъ,
и҆ свѧты́хъ ѻ҆те́цъ

Пра̑вила свѧта́гѡ вселе́нскагѡ втора́гѡ собо́ра, кѡнстантінопо́льскагѡ.
[edit]

Пра́вило а҃.
[edit]

Свѧты́е ѻ҆тцы̀, собра́вшїесѧ въ кѡнстантїнопо́лѣ, ѡ҆предѣли́ли: да не ѿмѣнѧ́етсѧ сѷмво́лъ вѣ́ры тре́хъ сѡ́тъ ѻ҆смина́десѧти ѻ҆тцє́въ, бы́вшихъ на собо́рѣ въ нїке́и, что̀ въ вїѳѵ́нїи, но да пребыва́етъ ѻ҆́ный непрело́женъ: и҆ да предае́тсѧ а҆на́ѳемѣ всѧ́каѧ є҆́ресь, и҆ и҆́меннѡ: є҆́ресь є҆ѵномїа́нъ, а҆номе́євъ, а҆рїа́нъ и҆лѝ є҆ѵдоѯїа́нъ, полꙋарїа́нъ и҆лѝ дꙋхобо́рцєвъ, савеллїа́нъ, маркеллїа́нъ, фѡтїнїа́нъ, и҆ а҆полїнарїа́нъ.

Пра́вило в҃.
[edit]

Ѻ҆бластны́е є҆пі́скопы да не простира́ютъ своеѧ̀ вла́сти на цє́ркви, за предѣ́лами своеѧ̀ ѻ҆́бласти, и҆ да не смѣ́шиваютъ церкве́й: но, по пра́виламъ, а҆леѯандрі́йскїй є҆пі́скопъ да ᲂу҆правлѧ́етъ церква́ми то́кмѡ є҆гѵ́петскими: є҆пі́скопы восто́чные да нача́льствꙋютъ то́кмѡ на восто́кѣ, съ сохране́нїемъ преимꙋ́ществъ а҆нтїохі́йской це́ркви, пра́вилами нїке́йскими при́знанныхъ: та́кже є҆пі́скопы ѻ҆́бласти а҆сі́йскїѧ да нача́льствꙋютъ то́кмѡ въ а҆сі́и: є҆пі́скопы понті́йскїе да и҆мѣ́ютъ въ свое́мъ вѣ́дѣнїи дѣла̀ то́кмѡ понті́йскїѧ ѻ҆́бласти, ѳракі́йскїе то́кмѡ ѳра́кїи. Не бы́въ приглашены̀, є҆пі́скопы да не прехо́дѧтъ за предѣ́лы своеѧ̀ ѻ҆́бласти длѧ рꙋкоположе́нїѧ, и҆лѝ како́гѡ либо дрꙋга́гѡ церко́внагѡ распорѧже́нїѧ. При сохране́нїи же вышепи́саннагѡ пра́вила ѡ҆ церко́вныхъ ѻ҆бластѧ́хъ, ꙗ҆́вно є҆́сть, ꙗ҆́кѡ дѣла̀ ка́ждыѧ ѻ҆́бласти благоꙋчрежда́ти бꙋ́детъ собо́ръ тоѧ́ же ѻ҆́бласти, ка́къ ѡ҆предѣлено̀ въ нїке́и. Цє́ркви же бж҃їи, ᲂу҆ и҆ноплеме́нныхъ наро́дѡвъ, долженствꙋ́ютъ бы́ти пра́вимы, по соблюда́вшемꙋсѧ доны́нѣ ѻ҆быкнове́нїю ѻ҆тцє́въ.

Пра́вило г҃.
[edit]

Кѡнстантїнопо́льскїй є҆пі́скопъ да и҆мѣ́етъ преимꙋ́щество че́сти по ри́мскомъ є҆пі́скопѣ, потомꙋ̀ что̀ гра́дъ ѻ҆́ный є҆́сть но́вый ри́мъ.

Пра́вило д҃.
[edit]

Ѡ҆ маѯі́мѣ кѵ́нїкѣ, и҆ ѡ҆ произведе́нномъ и҆́мъ безчи́нїи въ кѡнстантїнопо́лѣ: нижѐ маѯі́мъ бы́лъ, и҆лѝ є҆́сть є҆пі́скопъ, нижѐ поста́вленные и҆́мъ на какꙋ́ю бы то̀ ни бы́ло сте́пень кли́ра: и҆ содѣ́ланное длѧ негѡ̀, и҆ содѣ́ланное и҆́мъ, всѐ ничто́жно.

Пра́вило є҃.
[edit]

Ѿноси́тельнѡ сви́тка за́падныхъ: прїе́млемъ и҆ сꙋ́щихъ въ а҆нтїохі́и, и҆сповѣ́дающихъ є҆ди́но бж҃ество̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а.

Пра́вило ѕ҃.
[edit]

Поели́кꙋ мно́гїе, жела́ѧ привестѝ въ замѣша́тельство, и҆ низпрове́ргнꙋти церко́вное благочи́нїе, враже́бнѡ и҆ клеветни́чески вымышлѧ́ютъ на пра́вѧщихъ це́рквами правосла́вныхъ є҆пі́скопѡвъ нѣ́кїѧ вины̑, не съ и҆ны́мъ каки́мъ намѣ́ренїемъ, ка́къ то́кмѡ, дабы̀ помрачи́ти до́брꙋю сла́вꙋ свѧще́нникѡвъ, и҆ произвестѝ смѧтє́нїѧ въ ми́рномъ наро́дѣ: тогѡ̀ ра́ди свѧты́й собо́ръ сте́кшихсѧ въ кѡнстантїнопо́лѣ є҆пі́скопѡвъ заблагоразсꙋди́лъ: не без̾ и҆зслѣ́дованїѧ допꙋска́ти ѡ҆бвини́телей, нижѐ позволѧ́ти всѧ́комꙋ приноси́ти ѡ҆бвинє́нїѧ на прави́телей це́ркви, но и҆ не всѣ̑мъ возбранѧ́ти. Но а҆́ще кто̀ принесе́тъ на є҆пі́скопа нѣ́кꙋю со́бственнꙋю, то́ є҆сть, ча́стнꙋю жа́лобꙋ, ка́къ-то, въ притѧза́нїи и҆́мъ и҆мѣ́нїѧ, и҆лѝ въ и҆но́й како́й либо потерпѣ́нной ѿ негѡ̀ непра́вдѣ: при таковы́хъ ѡ҆бвине́нїѧхъ не прїима́ти въ разсꙋжде́нїе, ни лица̀ ѡ҆бвини́телѧ, ни вѣ́ры є҆гѡ̀. Подоба́етъ бо всѧ́чески, и҆ со́вѣсти є҆пі́скопа бы́ти свобо́дною, и҆ ѡ҆б̾ѧвлѧ́ющемꙋ себѧ̀ ѡ҆би́женнымъ ѡ҆брѣстѝ правосꙋ́дїе, какі́ѧ бы вѣ́ры ѻ҆́нъ ни бы́лъ. А҆́ще же возводи́маѧ на є҆пі́скопа вина̀ бꙋ́детъ церко́внаѧ: тогда̀ подоба́етъ разсмотрѧ́ти лицѐ ѡ҆бвини́телѧ. И҆ во пе́рвыхъ не позволѧ́ти є҆ретїка́мъ приноси́ти ѡ҆бвинє́нїѧ на правосла́вныхъ є҆пі́скопѡвъ по дѣла́мъ церко́внымъ. Е҆ретїка́ми же и҆менꙋ́емъ ка́къ тѣ́хъ, кото́рые и҆зда́вна чꙋ́ждыми це́ркви ѡ҆б̾ѧ́влены, та́къ и҆ тѣ́хъ, кото́рые по́слѣ тогѡ̀ на́ми а҆на́ѳемѣ пре́даны: кромѣ́ же сегѡ̀ и҆ тѣ́хъ, кото́рые хотѧ̀ притворѧ́ютсѧ, бꙋ́дто вѣ́рꙋ на́шꙋ и҆сповѣ́дꙋютъ здра́вѡ, но кото́рые ѿдѣли́лись, и҆ собира́ютъ собра̑нїѧ проти́въ на́шихъ пра́вильнѡ поста́вленныхъ є҆пі́скопѡвъ. Е҆ще́ же, а҆́ще кото́рые и҆з̾ принадлежа́щихъ къ це́ркви, за нѣ́кїѧ вины̑, пре́жде бы́ли ѡ҆сꙋждены̀ и҆ и҆зве́ржены, и҆лѝ ѿлꙋчены̀ и҆з̾ кли́ра, и҆лѝ и҆з̾ разрѧ́да мїрѧ́нъ: и҆ си̑мъ да не бꙋ́детъ позво́лено ѡ҆бвинѧ́ти є҆пі́скопа, доко́лѣ не ѡ҆чи́стѧтъ себѧ̀ ѿ ѡ҆бвине́нїѧ, кото́ромꙋ са́ми подпа́ли. Та́кожде и҆ ѿ тѣ́хъ, ко́и са́ми предвари́тельнѡ подве́рглисѧ доно́сꙋ, доно́сы на є҆пі́скопа, и҆лѝ на дрꙋги́хъ и҆з̾ кли́ра мо́гꙋтъ прїе́млемы бы́ти не пре́жде, ра́звѣ когда̀ несомнѣ́ннѡ ꙗ҆вѧ́тъ свою̀ неви́нность проти́вꙋ возведе́нныхъ на ни́хъ ѡ҆бвине́нїй. А҆́ще же нѣ́которые, не бꙋ́дꙋчи ни є҆ретїкѝ, ни ѿлꙋче́нные ѿ ѻ҆бще́нїѧ церко́внагѡ, ни ѡ҆сꙋжде́нные, и҆лѝ предвари́тельнѡ ѡ҆бвине́нные въ каки́хъ либо престꙋпле́нїѧхъ, ска́жꙋтъ, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ютъ нѣ́что донестѝ на є҆пі́скопа по дѣла́мъ церко́внымъ: таковы̑мъ свѧты́й собо́ръ повелѣва́етъ, во пе́рвыхъ предста́вити своѝ ѡ҆бвинє́нїѧ всѣ́мъ є҆пі́скопамъ ѻ҆́бласти, и҆ пред̾ ни́ми подтвержда́ти дово́дами своѝ доно́сы на є҆пі́скопа подве́ргшагосѧ ѿвѣ́тꙋ. А҆́ще же є҆пі́скопы соедине́нныхъ є҆па́рхїй, па́че ча́ѧнїѧ, не въ си́лахъ бꙋ́дꙋтъ возстанови́ти порѧ́докъ, по возводи́мымъ на є҆пі́скопа ѡ҆бвине́нїѧмъ: тогда̀ ѡ҆бвини́тели да пристꙋ́пѧтъ къ бо́льшемꙋ собо́рꙋ є҆пі́скопѡвъ вели́кїѧ ѻ҆́бласти, по се́й причи́нѣ созыва́емыхъ: но не пре́жде мо́гꙋтъ ѻ҆нѝ настоѧ́ти на своѐ ѡ҆бвине́нїе, ка́къ пи́сьменнѡ поста́вивъ себѧ̀ под̾ стра́хомъ ѻ҆дина́кагѡ наказа́нїѧ съ ѡ҆бвинѧ́емымъ, а҆́ще вы̀, по произво́дствꙋ дѣ́ла, ѡ҆каза́лисѧ клеве́щꙋщими на ѡ҆бвинѧ́емаго є҆пі́скопа. Но а҆́ще кто̀, презрѣ́въ, по предвари́тельномꙋ дозна́нїю, постановле́нное рѣше́нїе, де́рзнетъ, и҆лѝ слꙋ́хъ ца́рскїй ᲂу҆трꙋжда́ти, и҆лѝ сꙋды̀ мїрски́хъ нача́льникѡвъ, и҆лѝ вселе́нскїй собо́ръ безпоко́ити, къ ѡ҆скорбле́нїю че́сти всѣ́хъ є҆пі́скопѡвъ ѻ҆́бласти: таковы́й ѿню́дь да не бꙋ́детъ прїе́млемь съ свое́ю жа́лобою, ꙗ҆́кѡ нане́сшїй ѡ҆скорбле́нїе пра́виламъ, и҆ нарꙋ́шившїй церко́вное благочи́нїе.

Пра́вило з҃.
[edit]

Присоединѧ́ющихсѧ къ правосла́вїю, и҆ къ ча́сти спаса́емыхъ и҆з̾ є҆ретїкѡ́въ прїе́млемъ, по слѣ́дꙋющемꙋ чиноположе́нїю и҆ ѻ҆бы́чаю. А҆рїа́нъ, македонїа́нъ, савватїа́нъ и҆ наватїа́нъ, и҆менꙋ́ющихъ себѧ̀ чи́стыми и҆ лꙋ́чшими, четыренадесѧтидне́вникѡвъ, и҆лѝ тетраді́тѡвъ, и҆ а҆полїнарі́стѡвъ, когда̀ ѻ҆нѝ даю́тъ рꙋкописа̑нїѧ и҆ проклина́ютъ всѧ́кꙋю є҆́ресь, не мꙋ́дрствꙋющꙋю, ка́къ мꙋ́дрствꙋетъ свѧта́ѧ бж҃їѧ каѳолі́ческаѧ и҆ а҆по́стольскаѧ це́рковь, прїе́млемъ, запечатлѣва́ѧ, то́ є҆сть, помазꙋ́ѧ свѧты́мъ мѵ́ромъ во пе́рвыхъ чело̀, пото́мъ ѻ҆́чи, и҆ но́здри, и҆ ᲂу҆ста̀, и҆ ᲂу҆́ши, и҆ запечатлѣва́ѧ и҆̀хъ глаго́лемъ: печа́ть да́ра дх҃а ст҃а́гѡ. Е҆ѵномїа́нъ же, є҆динокра́тнымъ погрꙋже́нїемъ креща́ющихсѧ, и҆ монтані́стѡвъ, и҆менꙋ́емыхъ здѣ́сь фрѵ́гами, и҆ савеллїа́нъ, держа́щихсѧ мнѣ́нїѧ ѡ҆ сыноѻ́тчествѣ, и҆ и҆но́е нетерпи́мое творѧ́щихъ, и҆ всѣ́хъ про́чихъ є҆ретїкѡ́въ, [и҆́бо мно́гѡ здѣ́сь таковы́хъ, наипа́че выходѧ́щихъ и҆з̾ гала́тскїѧ страны̀] всѣ́хъ, кото́рые и҆з̾ ни́хъ жела́ютъ присоединены̀ бы́ти къ правосла́вїю, прїе́млемъ, ꙗ҆́коже ꙗ҆зы́чникѡвъ. Въ пе́рвый де́нь дѣ́лаемъ и҆̀хъ хрїстїа́нами, во вторы́й ѡ҆глаше́нными, пото́мъ въ тре́тїй заклина́емъ и҆̀хъ, съ троекра́тнымъ дꙋнове́нїемъ въ лицѐ, и҆ во ᲂу҆́ши: и҆ та́кѡ ѡ҆глаша́емъ и҆̀хъ, и҆ заставлѧ́емъ пребыва́ти въ це́ркви, и҆ слꙋ́шати писа̑нїѧ, и҆ тогда̀ ᲂу҆жѐ креща́емъ и҆̀хъ.