Иоанн-вельденьне Шкайстонь Ёнь-куля/ВО/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Iоанн-вельденьне Шкайстънь Ёнь-куля  (1901) , translated by Барсов, Николай Петрович
12-це пакш
Васенцекс орфографиясь (ru: Исходная орфография; en: Original orthography)

[ 44 ]

Кемгафтувъце Пакш.

1. Сԙ Оцю-Шить эзда ингелԙ кота шинь пева сась Іисузсь Виѳаніяв, коса эрԙль сԙ Лазарьсь, конанц Сон шивългъфтъзԙ кулъста.

2. Эса анъклазь Теенза илԙдень шра *)[1]; Марѳась каванԙсь, а Лазарьсь озадъль Іисузть перьфка озадътьнень ёткса.

3. Тяса Маріясь, сԙвезь фунтъшка цебԙрь, питни-питнеса (питни-шуфтънь) вай, вадезень Іисузть пильгънзън и нардазень прԙ-шԙԙрензън марта; кудсь пԙшкедьсь тԙ вайть пара-таньцьти шинеденза.

4. Эста фкԙсь тонафніензън эзда, Искаріотэрԙй Симонань Юдась, конац сямъльдԙ мизԙ Сонь, мԙрьгсь:

5. Мес афълемаль ми тԙ вайсь колма сядт динаріяда, а нят афълемальть явъндт анайхьненьди (нищайхьненьди)?

6. Сон мԙрьгськԙ ни станԙ аф анайхьнень ужԙльдемгаст, а эсь вор-шинц кувалма. (Сон ярмак-ящикень ванфтыель и каньнезень мартънза нԙньнԙ, мезямът эзънза кайсельть).

7. Іисузсь пшкԙдьсь: кадъсьть авать; сон калмама шизън тԙнь ванфтъзԙ.

8. Анайхьнԙ ватт прокс мартънънт, а Мон аф прокс улян мартънънт.

9. Лама Іудейхьнень эзда, содамста тозк ащеманц, сасьть нԙемс Іисузда башка Лазарьтькԙ, конанц Сон живългъфтъзԙ.

[ 45 ]10. Архирейхьнԙ путъзь мԙль шавъмс Лазарьтькԙ сяс.

11. Сонь кувалмънза лама тов якай Іудейдԙ кемезь Сонь.

12. Омбъцԙ шинԙ лама народ, конат сасьть празьнекьти, марямста Іисузть Іерусалиму молеманц, сԙвезь пальма шуфтънь тарадкат,

13. Лисьсьть Сонь каршъзънза и сересьть: Осанна! баславаф Шкай лемса сай, Израилень Оцьазър!

14. А Іисузсь, од асёлънь мумда мелԙ, озась лангъзънза Валда-Сёрмать азфть коряс:

15. Тят ԙведькшнԙ, Сіонънь стирь! ва Оцьазърцԙ сай озада од асёлнԙ лангса. (Зах. 9, 9)

16. Тонафніензън тԙньди первай исьть шарькъдюфт; а менелень славас Іисузть тумдънза мелԙ лԙдьсь мԙлезъст Валда-Сёрмать стама азфъц, сякада станԙ тіезьгԙ Теенза.

17. Сядынгелԙ мартънза уленьди народсь азъндъзԙ Сонь Лазарьть калмъста лихьтеманц кулъстънга живългъдъманц.

18. Тԙ оцю-тевънц ланга марямань кувалма народськԙ лисьсь каршъзънза.

19. А Фарисейхьнԙ эсь ёткуваст кортасьть: ва нԙйсасьть-ъли тԙни эсь аф кенереманьнтень мезямъска? сембԙ мастърсь видеми мельганза.

20. Празьнекьти сафнень ёткса улельть Грект кати-мзярънест.

21. Синь нежедьсьть Филипти, Галилея мастърънь Виѳсаидэрԙйти, энԙльдсьть теенза кортазь: минь мԙленькԙ Іисузть нԙемс.

22. Филипсь моли тԙнь азъма Андрейти: тоса Андрейть марта Филипсь азсазь Іисузти.

23. Теест Іисузсь пшкԙдьсь: сась Ломанень Цёрать менель-славанц пингъц.

[ 46 ]24. Видеста, видеста кортан тееньнть: тозер-зёрнанԙсь станяк иляды ськамнянза, кулъфтԙрԙй сон модас прамстънза; а кулъньдԙрԙй, лама кенерьфь канды.

25. Кельгись эсь ваймънц, юмафцы сон: аф кельгись эсь ваймънц тԙ эрямстънза ванфтсы сонь пингень-пингсънь эрямати.

26. Урԙзԙ Монь мельган молезавък: коса улян Мон, эзк ули урԙзевък. Моньдень служама кармайть лувсы Монь Алԙзԙ.

27. Тԙни каньзедезюсь ваймезԙ; мезяма азан Мон? Алԙй! ванфтъмак сԙ частстън! Да Монь саньгԙ тԙ частти.

28. Алԙй! туфтк менелень-славас Эсь лемцень! Эста сась менельста вайгԙль: туфтынԙ, тагънга туфцан.

29. Тԙнь марямста ащи народсь мԙрьгсь: тԙ атяма; конат-конат кортасьть: Ангел Теенза пшкԙдьсь.

30. А Іисузсь, ушъдъзь кортаманц, азсь: тԙ вайгԙльсь аф Монь кувалмън кайгсь, а народть кувалма.

31. Тԙни судендави мастърсь; тԙни мастър-лангстътьнень оцювъсна паньфь ули мастърть лангста.

32. Мон, мастърть вельксс кепедьфтемден мелԙ, сембень шарфтсайнԙ Эсь пԙли.

33. Тԙнь кортазԙ Сон, шарькъдест, коданԙ Сон кулы.

34. Народсь пшкԙдьсь Теенза: минь законстънък марԙськь пефтемԙ улеманц Христозть; коданԙ Тон кортат: эряви Ломанень Цёрась кепедьфтфь улемс (кулъманкса)? Кіԙ тԙфтамъсь Ломанень Цёрась?

35. Іисузсь мԙрьгсь теест: тага аф ламъс валдсь ули мартънънт; якада ина, мзярс валда, тԙдԙзь кԙшԙ шобдась, шобдать эзга якайсь афълԙ содай, ков молемац.

36. Мзярс валдсь мартънънт, кемесьть валдть, [ 47 ]улезтада сонь цёранзъкс. Тԙнь мԙрьгемдԙ мелԙ Іисузсь аердсь и кԙшсь эстъдъст.

37. Сьняръшкада нԙезь оцю-тевьдԙ, конань Сон тіеньдезень ингелест, ашъзь кемԙ Сонь,

38. Пԙшкедювъза ингели-содай Исаіять валъц: Азърай! кіԙ кемезень миньстънък кульфненьнԙ? киньди шарькъдюсь Шкайть віец? (Исаія 53, 1).

39. Тԙнь кувалмънга тага синь изезь кемуфт Сонь, кода азсь сяка Исаіясь:

40. Тԙ народсь сокъргъптъзень эсь сельмъснън, кевкстъптъзень эсь седиснън, тяст нԙюфт сельмъснън марта, тяст маряфт седиснън марта, тяст шарфтуфтка Моньдинԙ, пчкафтъзалинень. (Исаія 6, 10).

41. Нԙнь азъзень Исаіясь Сонь азъндъмстънза, менелень-славанцка нԙемста.

42. Іудейхьнень пряфксснън ёткстънга ламънест кемезь Сонь, аньцяк Фарисейхьнень ингельдԙ афълезь азъндт эсь пряснън, афъльть аердфту сԙ марта синагогать эзда.

43. Синь ломаньстънь шнамать кельгелезь Шкайстънь шнамада пԙкь.

44. Іисузсь серьгԙдезь азсь: Монь кеміезԙ аф Монь кемсамань, а Монь кучіезень кемсы.

45. Монь нԙіезевък Монь кучіезень нԙйсы.

46. Мон сембԙ ломатьтнень валдъптъмъст сань, ԙрь кеміезԙ тяза иляда шобдас.

47. Ки Монь валънень марямстъст кемефтԙрясамань, Мон аф судендасан сонь: аф судендамъст сань, а ванъмъст.

48. Монь эздъдън аердыть, Монь валъненьди аф кулцъндыть ули ни судендаец: валъзԙ, конанц Мон азынԙ, сԙ астаткай шиста судендасы сонь.

49. Мон аф Эсьстън кортань, а Монь кучіезԙ, [ 48 ]Алԙзԙ макссь Тейнԙ мԙрьгъма, мезяма азъндъмс и коданԙ кортамс.

50. И содасан Мон: тԙ мԙрьгъмац — пингень-пингсънь эрямась. Эста, мезямът Мон кортан, кортан станԙ, коданԙ мԙрьгсь Тейнԙ Алԙзԙ.

  1. *) Ярцамат, симъмат.