Si̍ng-ging/Cho̤̍ng-sa̤-gi̍/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 3 Ca̤uⁿ[edit]

3:1 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ sê̤ ceo̍ ciô̤-gá̤ seng-beo̍h, beó mo̍ih ā̤ gu-gua̍i leo̍h sió̤. Sió̤ gah sîng-ná̤u-náng gô̤ng, Hóiⁿ-lî ciô̤-gá̤ chiu̍ ē go̍ih-cî, Siō̤ng-Da̤̍ meh deo gîng-ga̍i dṳ̂ n̄g-tang sia̍h lō̤?

3:2 Sîng-ná̤u-náng i̍ng sió̤ gô̤ng, Hóiⁿ-lî ciô̤-sā̤ chiu̍ ē go̍ih-cî, guâ deo ā̤ sia̍h lē:

3:3 bí-do̤̍h hóiⁿ do̤-ng ū seo̍h dau chiu̍ ē go̍ih-cî, Siō̤ng-Da̤̍ gîng-ga̍i, gô̤ng, Ng-tang sia̍h, iā n̄g-tang mo, gaiⁿ lē ā̤ ga̍u sî-mó̤ng.

3:4 Sió̤ du̍i sîng-ná̤u-náng gô̤ng, Dṳ̂ bōi ih-dēng sî:

3:5 ing Siō̤ng-Da̤̍ cai dṳ̂ sia̍h ca̤̍ go̍ih-cî hṳ̂ seo̍h di̍h, dṳ̂ ma̍h-ciu ā̤ cing, dṳ̂ cuh chā̤uⁿ Siō̤ng-Da̤̍ ā̤ bēng-be̍h sēng-ō̤h, go̍-cheô gîng-ga̍i dṳ̂ n̄g-tang sia̍h.

3:6 Sîng-ná̤u-náng gi̍ng ca̤̍ chiu̍ ē go̍ih-cî, ā̤ sia̍h, ā̤ kua̍ⁿ lē, buh ā̤ iā di̍-hā̤, tang seo-bō, cuh dia̍ng ca̤̍ go̍ih-cî sia̍h: buh ta̤̍h keoh i dah-bo, i dah-bo iā sia̍h.

3:7 Nn̄g gá̤ náng ē ma̍h-ciu cuh cing, cia̍ⁿ gi̍ng-gah sī chih-sing lo̍-tâ̤; cuh bīng bú-hua-gô̤ ē chiu̍-na̤u̍h ceo̍ geóng.

3:8 Ga̍u di̍h-táu siá, ná̤u ē boiⁿ kî, Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ giáⁿ leo̍h hóiⁿ-lî: A̍-do̤ng gah sîng-ná̤u-náng tiaⁿ-mói Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ē siaⁿ-ing, cuh deó leo̍h hóiⁿ ē chiu̍-pa̍ng, piā Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ē mi̍ng.

3:9 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ga̤̍u A̍-do̤ng gô̤ng, Dṳ̂ deó deoh-leo?

3:10 I i̍ng gô̤ng, Guâ tiaⁿ-mói Dṳ̂ siaⁿ-ing deó hóiⁿ-lî, ing guâ lo̍-tâ̤ ē é̤ng-go̍, cuh giaⁿ, câu kṳ̍ deó.

3:11 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Hn̍g-dáng gah dṳ̂ gô̤ng, dṳ̂ lo̍-tâ̤ lē? Guâ gi̍ng-cî dṳ̂ ū sia̍h lō̤?

3:12 A̍-do̤ng gô̤ng, Dṳ̂ sê̤ seo̍ guâ ē sîng-ná̤u-náng, ta̤̍h ca̤̍ chiu̍ ē go̍ih-cî keoh guâ, guâ cuh sia̍h.

3:13 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ cuh ka̍ng sîng-ná̤u-náng gô̤ng, Dṳ̂ seh-na ah-na ceo̍ lē? Sîng-ná̤u-náng i̍ng gô̤ng, Sī sió̤ iû-he̍h guâ, guâ cia̍ⁿ sia̍h.

3:14 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ cuh gah sió̤ gô̤ng, Dṳ̂ gi̍-céng ceo̍ ca̤̍ seō, bih-dēng piāⁿ hiô̤-sā̤ le̤̍h-he̤h, beh-siu̍, ge̍ng-ga siū mo̤̍; dṳ̂ da̤u̍h ē̤ng bah-dô giáⁿ-dō, seo̍h-sa̤̍ sia̍h tó.

3:15 Guâ beoh sâi dṳ̂ gah sîng-ná̤u-náng geh-giú: i hā̤u-a̤̍ beoh pā sio̤ng dṳ̂ ē táu, dṳ̂ beoh pā sio̤ng i ē ko̤-āu-daⁿ.

3:16 Buh gah sîng-ná̤u-náng gô̤ng, Guâ dih-dih sâi dṳ̂ dua̍-sing cīng-kô, saⁿ-giô̤ⁿ keh-kui; dṳ̂ dih-dih siô̤ng-bō dṳ̂ dah-bo, dah-bo iā guâng dṳ̂.

3:17 Buh gah A̍-do̤ng gô̤ng, Dṳ̂ gi̍-céng tiaⁿ lāu-mâ ē uā, sia̍h Guâ sê̤ gi̍ng-cî sia̍h ē go̍ih-cî; dā̤ dih-dih ing dṳ̂ siū mo̤̍; dṳ̂ dih-dih seo̍h-sa̤̍-náng ló̤-kô, cia̍ⁿ ā̤ sia̍h ca̤̍ dā̤ lē sê̤ cheoh-sâng ē mo̍ih-nō̤:

3:18 dā̤ dih-dih ing-ūi dṳ̂ saⁿ chi̍-châu cīng sā̤; dṳ̂ dih-dih sia̍h chéng ē cha̍i:

3:19 ih-dēng guāⁿ láu muâ-mi̍ng, cia̍ⁿ ā̤ deh dih sia̍h,di̍h-di̍h gui ga̍u dṳ̂ sê̤ cheoh ē tó lē; dṳ̂ beông-lái sī tó, dih-dih ca̍i gui tó lē dôiⁿ.

3:20 A̍-do̤ng miá i ē láu-mâ ga̤̍u Hā-hua; (Hā-hua huang-i̍h cuh sī saⁿ ē i̍-gī) ing i sī ló̤ng-cô̤ng bā-sa̍ⁿ ē ná̤u-lâ̤.

3:21 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ta̤̍ A̍-do̤ng léng i lāu-mâ ceo̍ pói ē i-ná̤u keoh sē̤ng.

3:22 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Náng î-ging ā̤ bēng-be̍h sēng-o̤h, hô̤ng-heoh chā̤uⁿ Guâ-go̤h-náng; giaⁿ lē i cheong-chiû, iā dia̍ng seng-mīng-chiu̍ ē go̍ih-cî sia̍h, cuh ā̤ ṳ̂ng-seng:

3:23 go̍-cheô Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ sâi ca̤̍ náng cheoh Ai-déng-hóiⁿ, geng-ce̤̍ng i-ga̍i sê̤ cheoh ē tó.

3:24 cuh de̤̍h ca̤̍ náng cheoh kṳ̍; leo̍h Ai-déng-hóiⁿ dang-bing seh Gi-lō-bing, gah ā̤ ga̍i-bû ē lī-gia̍ng, ta̤̍h bô̤-siû seng-mīng -chiu̍ ē dō.


Siō̤ng seo̍h Ca̤uⁿ · Ō̤ seo̍h Ca̤uⁿ · Duāng gau̍ «Cho̤̍ng-sa̤-gi̍» meo̍h-leo̍h