Si̍ng-ging/Cho̤̍ng-sa̤-gi̍/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 1 Ca̤uⁿ[edit]

1:1 Kî-táu Siō̤ng-Da̤̍ cho̤̍ng-cho̤̍ ting-dā̤.

1:2 Dā̤ sī ko̤ng-hṳ, o-bū-bū; ching-e̤ng mi̍ng-dêng a̍ng-a̍ng; Siō̤ng-Da̤̍ ē Sing, eōng-héng leo̍h cûi-mi̍ng.

1:3 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Da̤u̍h ū gng: cuh ū gng.

1:4 Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ca̤̍ gng sī heô: Siō̤ng-Da̤̍ cuh beong gng gah a̍ng.

1:5 Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ gng ga̤̍u ceo̍ di̍h-dng, miá ca̤̍ a̍ng ga̤̍u ceo̍ má-láu. Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī táu seo̍h di̍h.

1:6 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Cûi do̤-ng da̤u̍h ū ko̤ng-ki̍, ta̤̍h beong kui siō̤ng hā ē cûi.

1:7 Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ ko̤ng-ki̍, sâi ko̤ng-ki̍ dêng-ui̍ ē cûi gah ko̤ng-ki̍ ō̤-dā̤ ē cûi du̍i do̤-ng beong kṳ̍; cuh ū ah-na.

1:8 Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ ko̤ng-ki̍ ga̤̍u Ting. Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-dī di̍h.

1:9 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Ting-ō̤ ciô̤-sā̤ ē cûi, da̤u̍h cṳ̄ seo̍h ūi-chṳ̍, sâi le̤̍h-dā̤ hēng chōi: cuh ū ah-na.

1:10 Ca̤̍ do̤ ē tó Siō̤ng-Da̤̍ miá ga̤̍u Le̤̍h-dā̤; miá cûi cṳ̄ ē ūi-chṳ̍̍ ga̤̍u Hâi: Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô.

1:11 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Dā̤ da̤u̍h saⁿ geh-cî ē châu, gah cha̍i, léng saⁿ go̍ih-cî ē chiu̍; go̍ih-cî bau heo̍h, deo bíng i ē cê̤ng-lūi leo̍h dā̤ lē: cuh ū ah-na.

1:12 Dā̤ cuh saⁿ geh-cî ē châu, gah cha̍i, gṳ̄-go̤h bíng i ē cê̤ng-lūi,léng geh go̍ih-cî ē chiu̍; go̍ih-cî bau heo̍h, deo bíng i ē cê̤ng-lūi: Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô.

1:13 Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-so̤ⁿ di̍h.

1:14 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Ting-dêng da̤u̍h ū huah-gng ē tâ̤, saî heong-beh di̍h-dng má-láu, láu ceo̍ gi̍-heō ā̤ diāⁿ seo̍-sí, di̍h-gí, níng-so̍i;

1:15 bi̍ng-chiâⁿ huah gng leo̍h ting-dêng, muâ ca̤̍u leo̍h dā̤ lē: cuh ū ah-na.

1:16 Siō̤ng-Da̤̍ ceo̍ nn̄g gá̤ duā gng: duā ē guâng di̍h-dng, sa̤̍ ē guâng má-láu: buh ceo̍ hiô̤ sā̤̤ ē chaⁿ.

1:17 Siō̤ng-Da̤̍ bá̤-le̍h i leo̍h ting-dêng, muâ ca̤̍u leo̍h dā̤ lē,

1:18 ta̤̍h guâng-lî di̍h má, beong gng gah a̍ng: Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô.

1:19 Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-si̍ di̍h.

1:20 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Cûi da̤u̍h muâ saⁿ ū ua̍h-miā ē dō̤ng-beo̍h, buh ū câ̤u boi leo̍h dā̤ sā̤uⁿ, dêng-ni̍ lé̤ ga̍u ko̤ng-ki̍ do̤-ng.

1:21 Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ duā-hṳ́, léng cûi-lî sê̤ saⁿ ū ua̍h-miā ē dō̤ng-beo̍h, deo bíng i ē cê̤ng-lūi: ga̍u go̤h-cê̤ng boi ē câ̤u, deo bíng i ē cê̤ng-lūi; Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô.

1:22 Siō̤ng-Da̤̍ ce̤h-ho̤h i gô̤ng, Seng-e̤̍h cīng-sā̤, che̤ng-muâ leo̍h hâi; câ̤u iā seng-e̤̍h cīng sā̤ leo̍h dā̤.

1:23 Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-ngō di̍h.

1:24 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Dā̤ da̤u̍h muâ saⁿ ua̍h ē mo̍ih-nō̤, deo bíng i ē cê̤ng-lūi; táu-saⁿ, táng-hiō̤, iâ-siu̍, deo bíng i ē cê̤ng-lūi: cuh ū ah-na.

1:25 Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ iâ-siu̍, deo bíng i ē cê̤ng-lūi, táu-saⁿ deo bíng i ē cê̤ng-lūi, dā̤ sā̤uⁿ táng-hiō̤, deo bíng i ē cê̤ng-lūi: Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ah-na sī heô.

1:26 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Guâ-go̤h-náng da̤u̍h ceo̍ náng, chā̤uⁿ Guâ-go̤h-náng ē siō̤ng; sâi i guáng hâi lē hṳ́, boi ē câ̤u, táu-saⁿ gah háng dôiⁿ-dāng leo̍h dā̤ ē táng-hiō̤,léng guâng go̤ng-cé̤ⁿ dā̤.

1:27 Siō̤ng-Da̤̍ cuh bíng beông-sing ē siō̤ng ceo̍ náng, ceo̍ i cuh sī chā̤uⁿ Siō̤ng-Da̤̍ ē siō̤ng; ceo̍ ā dah-bo, iā ceo̍ sîng-ná̤u.

1:28 Siō̤ng-Da̤̍ ce̤h-ho̤h i; gah i gô̤ng, Seng-e̤̍h cīng-sā̤, che̤ng-muâ leo̍h ciâ dā̤; dā̤ keoh dṳ̂ sê̤ guâng, léng guâng hâi lē ē hṳ́, boi ē câ̤u, gah dā̤-sā̤uⁿ go̤h-cê̤ng ū ua̍h-miā ē mo̍ih-nō̤.

1:29 Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Muâ-dā̤ geh-cî ē cha̍i-se̤, bau-heo̍h ē go̍ih-cî-chiu̍, Guâ deo seo̍ keoh dṳ̂ sia̍h;

1:30 nō̤ leo̍h dā̤-sā̤uⁿ câu ē iâ-siu̍,ko̤ng-de̤ng boi ē câ̤u, gah dôiⁿ-dāng leo̍h dā̤ go̤h cê̤ng ua̍h ē mo̍ih-nō̤, Guâ deo seo̍ chaⁿ-châu keoh i sia̍h: cuh ū ah-na.

1:31 Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ sê̤ ceo̍ ē cīng heô. Ū má-láu, ū di̍h-dng; ca̤̍ sī dā̤-la̍h di̍h.


Ō̤ seo̍h Ca̤uⁿ · Duāng gau̍ «Cho̤̍ng-sa̤-gi̍» meo̍h-leo̍h