Si̍ng-ging/Cho̤̍ng-sa̤̍-gi̍/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dā̤ 2 Ca̤uⁿ[edit]

2:1 Ting dā̤ māng-beo̍h gi̍-céng siáⁿ lâ̤u.

2:2 Ga̍u dā̤-chih di̍h, Siō̤ng-Da̤̍ ceo̍ mo̍ih-nō̤ ē gang-hu î-ging é̤ng-ceo̍ng; cuh leo̍h dā̤-chih di̍h ang-hē̤.

2:3 Ing cî seo̍h di̍h, Siō̤ng-Da̤̍ ceo̍ māng-beo̍h ē gang-hu î-ging é̤ng-ceo̍ng, cuh ang-hē̤; go̍-cheô ga̍ng-ho̤h leo̍h ca̤̍ seo̍h di̍h, diāⁿ ceo̍ Si̍ng-di̍h.

2:4 Cho̤̍ng-cho̤̍ ting-dā̤ lái-le̍h sī ah-na; Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ceo̍ ting dā̤ ē di̍h,

2:5 dā̤ lē bōi saⁿ chô̤-bo̤̍h, bōi saⁿ cha̍i-se̤; ing Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ béng leo̍h-hō leo̍h dā̤ lē, iā beó náng geng-ce̤̍ng ca̤̍ dā̤.

2:6 Ū bó-bū iú dā̤ lē chōi, ta̤̍h ceōng-ce̍h muâ dā̤.

2:7 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ē̤ng tó ceo̍ náng, ta̤̍h seng ki̍ beóng di̍h i̍ pi̍-kang, cuh siáⁿ ceo̍ ū seng-síng ē náng.

2:8 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ leo̍h dang-bing Ai-déng seh seo̍h gá̤ hóiⁿ; ta̤̍h sê̤ ceo̍ ē náng ba̍ng deó hn̄g-lî.

2:9 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ sâi dā̤ saⁿ go̤h-cêng ē chiu̍, ā̤ kua̍ⁿ lē, ā̤ sia̍h lē; dng hóiⁿ lē do̤-ng ū seng-mīng ē chiu̍, iā ū heong-beh sēng-o̤h ē chiu̍.

2:10 Ū eó cé̤ng Ai-déng láu chōi, ta̤̍h gua̍ng ca̤̍ hóiⁿ; ca̤̍ eó iú hiô̤ beong ceo̍ si̍ po̤ⁿ.

2:11 Táu seo̍h dá̤u miá Bî-seo̍ng: kuáng láu leo̍h Ha̍h-hi-la̍h dā̤ ē si̍-úi; hiô̤ dā̤-ho̤ng cheoh-sâng hó̤ng-ging.

2:12 Ca̤̍ dā̤-ho̤ng ē ging da̍i heô; iā cheoh-sâng bî-do̤-la̍h, (Bî-do̤-la̍h ū náng huang-i̍h ceo̍ cṳ̂-ha̤uⁿ.) léng so̤h-háng beô-sa̤uh. (So̤h-háng beô-sa̤u̍h ū náng huang-i̍h ceo̍ áng-mâ-nô̤; ū náng huang-i̍h ceo̍ chaⁿ-su̍i-ge̤̍h.)

2:13 Dā̤-dī dá̤u eó miá Gí-heo̍ng; kuáng láu leo̍h Gô-si̍h dā̤ si̍-úi.

2:14 Dā̤-so̤ⁿ dá̤u có miá Hi-dâ̤-geh, láu leo̍h A-seo̍h dang-bing. Dā̤-si̍ dá̤u cuh sī Beh-la̍h eó.

2:15 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ cuh dua̍ ca̤̍ náng. ba̍ng leo̍h Ai-déng-hóiⁿ, sâi i cai-ce̤̍ng ka̍ng-siû.

2:16 Á̤-Hó̤-Hua mīng i gô̤ng, Hóiⁿ-lî go̤h chiu̍ ē go̍ih-cî, dṳ̂ ā̤ súi-i̍ meô sia̍h:

2:17 nō̤ ca̤̍ heong-beh sēng-o̤h-chiu̍ ē go̍ih-cî, dṳ̂ n̄g-tang sia̍h; sia̍h hṳ̂ seo̍h di̍h dih-dih sî.

2:18 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng, Ca̤̍ náng duaⁿ-gá̤ do̍ beó seo̍h-moi heô, Guâ beoh ceo̍ seo̍h gá̤ po̍i-gâ̤u bang-cē̤ i.

2:19 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ ta̤̍h tó ceo̍ chéng-iâ go̤h-cê̤ng ē iâ-siu̍, ko̤ng-de̤ng boi ē câ̤u; dua̍ ga̍u A̍-do̤ng mi̍ng-sá̤ⁿ; kua̍ⁿ ca̤̍ náng heō i ga̤̍u seo̍h-moi; ciô̤-sā̤ ū na̍h-miā mo̍ih-nō̤ ē miá, cuh bíng A̍-do̤ng sê̤ ching ē ceo̍ diāⁿ-da̤u̍h.

2:20 A̍-do̤ng leo̍h le̤̍h-he̤h,boi ē câ̤u, iâ-siu̍, deo heō ā miá; nō̤ A̍-do̤ng beó deh po̍i-gâ̤u bang-cē̤ i.

2:21 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ sâi A̍-do̤ng heô-keo̍ng, chṳ̂ i seo̍h dá̤u hia̍h-geoh, cuh ta̤̍h ne̤̍h bô muâ hiô̤ ūi-chṳ̍.

2:22 Á̤-Hó̤-Hua Siō̤ng-Da̤̍ cuh cio̤ng sê̤ ta̤̍h leo̍h A̍-do̤ng sing lē ē hia̍h-geoh ceo̍ ā sîng-ná̤u-náng, dua̍ ga̍u A̍-do̤ng táu-sáⁿ.

2:23 A̍-do̤ng gô̤ng, Ca̤̍ sī guâ geoh do̤-ng ē geoh, ne̤̍h do̤-ng ē ne̤̍h; ing i sī iú dah-bo-náng sing lē chṳ̂ chōi, da̤u̍h ching i ga̤̍u sîng-ná̤u. (Bing Hi-beh-lái ngói-meóng, dah-bo ga̤̍u I-si, sîng-ná̤u gá̤u I-sa, ca̤̍ nn̄g gu̍ uā, ing ū seo-gṳ̄ng, hêng-míng sîng-ná̤u sī iú dah-bo hiô̤ heō miá ē i̍-gī.)

2:24 Go̍-cheô náng lī ló̤-bō̤ ná̤u-lâ̤, gah láu-mâ léng-ha̍h, siáⁿ ceo̍ seo̍h tâ̤.

2:25 Hu-hū nn̄g gá̤ náng, chih-sing lo̍-tâ̤, iā beó sa̤u-lâ̤.


Dêng seo̍h Ca̤uⁿ · Ō̤ seo̍h Ca̤uⁿ · Dôiⁿ ga̍u «Cho̤̍ng-sa̤̍-gi̍» bo̤̍h-le̤̍h