Se̿ng-géng/Sǎ̤-dǔ Iǔ-duōi gâ̤ Sṳ́

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

[ 613 ]

Sǎ̤-dǔ Iǔ-duōi gâ̤ Sṳ́.

 1. Iǎ-Sú Gí-Dŭ gâ̤ nû-gě, Ngǎ-gŏ̤ gâ̤ hiáng-dī Iǔ-duōi, siǎ se̿ng gṳe̿ nă ŭ nă Cṳ̌ hǎng lâ̤ gâ̤ nêng, ciū-sī iáu Dá Ciōng-Di̿ hō̤ ca̿ ĭ tǐ, dă̤ gṳ̀ o̿ gâ̤, cì-bĭ-dā̤ dă̤-diō̤ bǎu-hū ta̿i Iǎ-Sú Gí-Dŭ sê-diū gâ̤ nêng:
 2. Ngṳ̄ing kǒ̤-lǐng běng-úing iáu o̿-séng nă nì ga̿ing cāi.
 3. ¶ Cèng o̿ gâ̤ hiáng-dī à, uòi chîng-mâng cèng uòi gâ̤ lì-liōng siǎ se̿ng gṳe̿ nă nì, uā uòi iáu nì câi dă̤ giù gâ̤ dī, uòi cèng iàu-gěng cǒng niōng siǎ lâ̤ kṳ̿ing nì niōng ta̿i tê-chîng cì lê̤ng dṳ̌ing nă se̿ng hă-sáing ŭ se̿ng Cṳ̌ gâ̤ dàu-lǐ, chiĕ-séng bìng-piĕ chéng-chǔ.
 4. Éng-ṳē iǔ giē nêng càng-càng-di̿ nì ga̿u-hō, gṳ̀ sī ēng ge̿ng Ciōng-Di̿ gâ̤ nêng, nà uòi Ciōng-Di̿ gâ̤ áing-hṳ̄ bŏ̤ ca̿ ǔ-iǔ lō̤ng-dō̤ng gâ̤ dī, ǐ ēng nēng uòi cǒng-lâ̤ cì-ciă gâ̤ Cṳ̌-nêng, ciū-sī Cṳ̌ Iǎ-Sú Gí-Dŭ, iŏ̤ng gâ̤ nêng giǎng buo̿i-chǒ sáing diāng-gṳ́ niōng siū hěng.
 5. ¶ Cě̤ng-chîng Cṳ̌ giù bă-sia̿ng chṳ̆ Ái-gĭ gâ̤ sî-hē, hē-mṳě ciū miè-tiāu ŭ ēng se̿ng gâ̤ nêng, iŏ̤ng dī nì mǒng dă̤-dí làu, uòi gu̿ niōng nì gi̿-diū.
 6. Gu̿ iǔ Cṳ̌ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ ēng í-diū cù-cī bǒ̤ng-lǎi iǔ gâ̤ gṳ̌ing-ba̿ng, giǎng gṳ̀ e̿ng-gái gṳè-diū gâ̤ sù-cài chṳ̆ ko̤̿, Cṳ̌ ciū nà sǒ̤-liāu ě̤ng-ṳ̌ing sǒ̤-diū gṳ̀ da̿u ú-o̤̿ng gâ̤ sù-cài, dǎing sěng nêng gâ̤ duōi nì-ciě da̿u.
 7. Sǔ-dó̤-mǎ, Ngǒ̤-mǒ̤-là, iáu gǒ̤ng-lǒ̤ng-kṳ́ing gâ̤ gǐ-ciă sêng, iǎ su̿-siōng gṳ̀ ĭ-séng ca̿ iŏ̤ng tóng-gáing gâ̤ dī, iáu ca̿ kāng-ciě gâ̤ dī, ciū da̿u ě̤ng-ṳ̌ing gâ̤ hǒ-di̿ siū hěng, nă hē-lǎi gâ̤ nêng chū iōng.
 8. ¶ Iŏ̤ng cì-cě̤ng gâ̤ nêng iǎ iŏ̤ng-gă̤-sĭ ca̿, su̿-siōng buǒi mêng-mōng nà cù-cī gâ̤ séng-tǐ lōng í-nŏ̤-tiāu, chū-kiáng uǎng-di̿, lūing-mā iǔ gṳ̌ing-ba̿ng gâ̤ nêng. [ 614 ]
 9. Cṳ̌ děng duōi gâ̤ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ Mì-gá-là̤, éng-ṳē Mǒ̤-sái gâ̤ séng-chí iáu mǒ̤-gṳ̌ sióng-cáing, gu̿ ēng gǒ̤ng nà lūing-mā gâ̤ dī diāng gṳ̀ gâ̤ cò, cǒng-lâ̤ uā, Cṳ̌ uā nì gâ̤ cho̤̿-chṳ̿.
 10. Lâ̤-sī iŏ̤ng cì-cě̤ng gâ̤ nêng uā gṳ̀ ŭ duói ēng dă̤-dí gâ̤ dī: gṳ̀ sáng-chěng dă̤-dí gâ̤ iáu ŭ mǎu měng-bà̤ gâ̤ tê-sáng dă̤-dí gâ̤ ĭ-búing, gṳ̀ éng-ṳē iŏ̤ng dă̤-dí gâ̤ dī ciū miè-tiāu.
 11. Iŏ̤ng duói nêng iǔ huā da̿u! éng-ṳē gṳ̀ giǎng Gái-ěng gâ̤ diō̤, éng-ṳē cîng gáu-hēng ò̤ Bǎ-lǔing gâ̤ cho̤̿-chṳ̿, ǐ su̿-siōng Gó̤-là ngà̤ Ciōng-Di̿, iǎ iáu gṳ̀ ĭ-búing miè-tiāu.
 12. Nì iè o̿-séng gâ̤ ciǔ, gṳ̀-huo̿i-nêng iáu nì câi iè, gṳ̀ su̿-siōng sṳ̌-di̿ mài hīng gâ̤ ciō̤-ngâng, ca̿ ia̿ng-iông gâ̤ nêng cǒng-lâ̤ gu̿ cù-cī gâ̤ chṳ̿, dú ēng giáng; ǐ su̿-siōng mǎu hṳ̄ gâ̤ ě̤ng, nă hóng chṳé ko̤̿; ǐ su̿-siōng chiú-tíng mǎu guǎ-ciě gâ̤ chiū, sǐ-tiāu làu ǐ sǐ, cò gṳ́ing dú bí-tiāu;
 13. Ǐ su̿-siōng huǒi-di̿ gâ̤ duōi lō̤ng, tu̿ chṳ̆ cù-cī ēng hǎu i̿-su̿ gâ̤ dī, su̿-siōng tu̿ lùing ĭ-búing; ǐ su̿-siōng gua̿ géng gâ̤ sáing-siu̿, iǔ ě̤ng-ṳ̌ing gâ̤ ú-o̤̿ng sê-diū dǎing gṳ̀.
 14. ¶ Ngā-dó̤ng di̿ chĭ dō gâ̤ só̤ng-ciě, Ì-nŏ̤, iǎ iáu iŏ̤ng duói nêng sáing uā hē-lǎi gâ̤ dī, gō̤-uā, Cṳ̌ cǒng ŏ̤ iáu gṳ̀ cháing uāing se̿ng sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ câi lâ̤,
 15. Sěng tóng si̿-gáing gâ̤ nêng, diāng gṳ̀ dǐ-bíng lǒng-cǒng ēng ge̿ng Ciōng-Di̿ nêng gâ̤ cò, éng-ṳē gṳ̀-huo̿i-nêng nà ēng ge̿ng Ciōng-Di̿ gâ̤ séng ca̿ ēng ge̿ng. Ciōng-Di̿ gâ̤ dī, gu̿ ŏ̤ diāng ŭ huāng-cò ēng ge̿ng Ciōng-Di̿ nêng gâ̤ cò, éng-ṳē gṳ̀-huo̿i-nêng nà làing gâ̤ dī lūing-uā Cṳ̌.
 16. Iŏ̤ng cì-cě̤ng gâ̤ nêng chū-chǔ bò-ciă hē uā nêng gâ̤ ǎing dī, cù-cī ēng dă̤-dí cṳ̆, í-diū cù-cī séng-di̿ siǒng gâ̤ làing dī ǎing-gēng (chṳ̿-di̿ uā cèng hǎu-gáu gâ̤ dī), éng-ṳē táng cîng ciū chū-dōng nêng gâ̤ ngṳē-māu. [ 615 ]
 17. ¶ Cèng o̿ gâ̤ hiáng-dī à, nì niōng gi̿-diū uòi Cṳ̌ Iǎ-Sú Gí-Dŭ gâ̤ sǎ̤-dǔ chîng-mâng uā gâ̤ dī;
 18. Gṳ̀-huo̿i-nêng iáu nì uā, Da̿u si̿-ga̿i sṳē-mṳě gâ̤ sî-hē, cǒng iǔ ŭ kiáng-māing nêng gâ̤, í-diū cù-cī séng-di̿ siǒng gâ̤ làing dī ca̿ ŭ ēng ge̿ng Ciōng-Di̿ gâ̤ dī.
 19. Iŏ̤ng cì-cě̤ng gâ̤ nêng ēng iáu ga̿u-hō câi cì-dó, cī ca̿ cī cì-bó̤ng, í-diū cù-cī sáng-chěng gâ̤ sia̿ng-ki̿, ēng-nǎing dă̤-diō̤ Se̿ng-Sěng.
 20. Cèng o̿ gâ̤ hiáng-dī à, nì niōng nà nì děng se̿ng gâ̤ dàu-lǐ ce̤̿ng dī-gí, nà cù-cī kṳé da̿u ciōng-bíng, ka̿u-diū Se̿ng-Sěng gǐ-dǎu,
 21. Niōng ka̿u-diū Ciōng-Di̿ gâ̤ o̿-séng cù-cī bǎu-diū cù-cī, dǎing uòi Cṳ̌ Iǎ-Sú Gí-Dŭ kǒ̤-lǐng nêng nă nì dă̤-diō̤ ě̤ng-ṳ̌ing gâ̤ sáng-miāng.
 22. Ŭ cì-bó̤ng nêng dǐ-bíng iǔ cì-dǎing ngǐ-séng gâ̤; nì niōng kǒ̤-lǐng gṳ̀;
 23. Gu̿ iǔ cì-dǎing nì niōng ko̤̿ giù gṳ̀, su̿-sio̿ng giǎng hǒ-di̿ tuói gṳ̀ chṳ̆ lâ̤; gu̿ iǔ cì-dǎing, nì niōng giáng-séng kǒ̤-lǐng gṳ̀; ciū-sī gṳ̀ gâ̤ í-ciông nă nṳ̀-séng táng-du̿ gâ̤ làing dī lōng í-nŏ̤-tiāu, iǎ niōng nǔ.
 24. ¶ Cǒng-lâ̤ cì-ciă Ciōng-Di̿ ciū-sī giù uòi-huo̿i-nêng gâ̤ Cṳ̌, iǔ-nǎing-ge̿ bǎu-hū nì mài gé-káu-ǐ, nà nì mǎu hô̤ng mǎu suǎ duo̿i ko̤̿, duōi ka̿u-uòi gṳè da̿u cù-cī ě̤ng-iāu gâ̤ mīng-chîng,
 25. Ngṳ̄ing ě̤ng-iāu, ṳ́-ngǐng, duōi gṳ̌ing-ba̿ng, duōi cǒ-nǎing, ka̿u-diū uòi Cṳ̌ Iǎ-Sú Gí-Dŭ dú gṳ́ nă gṳ̀, cù-gǔ ì-lǎi, cì-dā̤ da̿u diǎu-diǎu dō-dō. Chěng séng sù ngṳ̄ing.

← · Sǎ̤-dǔ Iŏ̤-hu̿ing Sáng Sṳ́ · Mă̤-sī-lṳ̀

«Se̿ng-géng» gâ̤ mù-lṳ̀