Séng-gĭng/Mā-tái Hók Ĭng/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1 Lâung siĕ-cá̤, 5 lâung gì-dō̤, 14 lâung miēng nè̤ng gì có̤i, 16 lâung géng siăh, 19 găi-dŏng lŏ̤h dĕ̤ng-nē̤ cék cài, 24 nè̤ng mâ̤ hông-sê̤ṳ lâng gā ciō: 25 ng sāi lê̤ṳ sĭng-tā̤ gì dâi, 30 diŏh āi-kó̤ Siông-Dá̤: 33 diŏh sĕng giù Siông-Dá̤ gì guók.

6:1 DIŎH sá̤-nê, ng-tĕ̤ng lŏ̤h nè̤ng sèng hèng nṳ̄ gì hō̤ dâi, gó-é ké̤ṳk ĭ káng-giéng: nâ ô ciŏng-uâng, cêu mâ̤ dáik nṳ̄ Tiĕng-Hô gì siōng-sé̤ṳ.
6:2 Gó-chṳ̄ nṳ̄ siĕ-cá̤ sì-hâiu, ng-tĕ̤ng chuŏi gáe̤k lŏ̤h nṳ̄ méng sèng, ŏ̤h ciā gā hō̤ gì nè̤ng, ĭ diŏh huòi-dòng gă̤ háe̤ng ciŏng-uâng có̤, giù nè̤ng chĭng-cáng. Nguāi sĭk-câi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Ĭ ô dáik ĭ siōng-sé̤ṳ lāu.
6:3 Nâ nṳ̄ siĕ-cá̤ sì-hâiu, êu chiū báik-diòng:
6:4 ŏ̤h-ciŏng-uâng nṳ̄ gì siĕ-cá̤ sê mĕk-mĕk gì dâi dék-dék bó̤ nṳ̄.
6:5 Nṳ̄ gì-dō̤ sì-hâiu ng-tĕ̤ng ŏ̤h ciā gā hō̤ gì nè̤ng: ĭ huăng-hī kiê lŏ̤h huôi-dòng gă̤ kāu gì-dō̤, gó-é ké̤ṳk nè̤ng káng-giéng. Nguāi sĭk-câi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Ĭ ô dáik ĭ siōng-sé̤ṳ lāu.
6:6 Nâ nṳ̄ gì-dō̤ sì-hâiu, éng-dŏng diē kó̤ bùng diē, muòng guŏng kó̤ gì-dō̤ nṳ̄ mĕk-mĕk gì Tiĕng-Hô, Tiĕng-Hô că-chák mĕk-mĕk gì dâi, dék-dék bó̤ nṳ̄.
6:7 Nṳ̄ gì-dō̤ iâ ng-tĕ̤ng tṳ̀ng-hók dŏ̤ gōng, chiông Ê-băng ìng: ĭ háng sê uâ gōng dék sâ̤ ciáh dáik tiăng-giéng.
6:8Nṳ̄ ng-tĕ̤ng ŏ̤h ĭ: ĭng muôi giù ī-sèng, nṳ̄ Tiĕng-Hô dŭ hiēu dék lāu.
6:9 Gó-chṳ̄ nṳ̄ gì-dō̤ diŏh ciŏng-uâng gōng: Nù-gáuk-nè̤ng gì Tiĕng-Hô diŏh tiĕng lā̤, Nguông Nṳ̄ gì miàng siàng séng.
6:10Nguông Nṳ̄ gì guók cêu â̤ hĭng-uông. Nguông Nṳ̄ gì cĭ-é tŭng-hèng, diŏh dê gâe̤ng diŏh Tiĕng lā̤ siŏh-iông.
6:11Nĭk ê̤ṳng gì liông-chō̤, giù Nṳ̄ gĭng-dáng sé̤ṳ nù.
6:12Giù Nṳ̄ siá nù gì cô̤i, Chiông nù iâ siá dáik cô̤i nù gì siŏh-iông.
6:13Mŏ̤h sāi nù ngê̤ṳ diŏh iū-hĕ̤k, diŏh géu nù táuk-liê hṳ̆ng-áuk. Ĭng guók gâe̤ng guòng-báng ìng-iéu, dŭ sṳ̆k diŏh Nṳ̄, gáu uâng uâng sié. Sĭk sĭng sū nguông.
6:14Nṳ̄ nâ miēng nè̤ng gì cô̤i-guó, Tiĕng-Hô cêu iâ miēng nṳ̄ gì cô̤i-guó.
6:15Nṳ̄ nâ ng miēng nè̤ng gì cô̤i-guó Tiĕng-Hô cêu iâ ng miēng nṳ̄ gì cô̤i-guó.
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:30
6:31
6:32
6:33
6:34

Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Mā-tái Hók Ĭng» mŭk-liŏh