Séng-gĭng/Mā-tái Hók Ĭng/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1Iók-háng diòng dô̤, siĕ sā̤-lā̤; 7Cáik-bê Huák-lé-suói gâe̤ng Sák-tū-găi gì nè̤ng. 13Ià-sŭ sèu Iók-háng sā̤-lā̤.

3:1Dŏng sì, Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng lì Iù-tái kuōng-iā diòng dô̤, gōng,
3:2 Tiĕng-guók gê̤ṳng lāu; nṳ̄-gáuk-nè̤ng găi-dŏng huói-cô̤i gāi-guó.
3:3 Ciā nè̤ng cêu sê siĕng-dĭ Ī-suói-ā sū gōng,
Diŏh kuōng-iā ô nè̤ng gì siăng-ĭng giéu gōng,
Ê̤ṳ-bê Ciō gì dio,
Siŭ-lī Ciō gì diô-géng bàng-dĭk.
3:4 Ciā Iók-hâng sê̤ṳng lŏk-dò̤-mò̤ có̤ gì ĭ-siòng, iĕu buŏh puòi-dái; siăh huòng-tè̤ng gâe̤ng iā-mĭk.
3:5 Ciā sì-hâiu, Ià-lô-sák-lēng, tŭng Iù-tái gâe̤ng Iók-dáng sé̤ṳ-ché̤ṳ gì nè̤ng, dŭ chók kó̤ gáu ĭ lā̤;
3:6 gáuk-nè̤ng cê-gă nêng cô̤i, diŏh Iók-dáng ò̤ sêu Iók-hâng sā̤-lā̤.
3:7 Iók-hâng giéng cêng sâ̤ Huák-lé-suói nè̤ng, gâe̤ng Sák-tū-găi nè̤ng lì sêu sā̤-lā̤, cêu gâe̤ng ĭ gōng, Dŭk-siè gì lôi ā, diê nè̤ng gá nṳ̄ biê hâiu-lài gì hìng-huăk nĭ?
3:8 Gó-chṳ̄ nṳ̄ diŏh giék hō̤ guō, biēu-mìng nṳ̄ ô huói cô̤i gāi guó̤
3:9 ng-tĕ̤ng cê-gă sĭng diē siōng gōng, Ā-báik-lăk-hāng sê nguāi cū-cŭng: nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Siông-Dá̤ â̤ sāi ciā siŏh có̤ Ā-báik-lăk-hāng gì giāng-sŏng.
3:10 Hiêng-câi puō-tàu bóng diŏh chéu gṳ̆ng lā̤: huàng chéu chó̤i lŏ̤h lì cŏ̤h huōi lā̤.
3:11 Nguāi ê̤ṳng cūi siĕ-sā̤-lā̤, sê sāi nṳ̄ huói cô̤i gāi guó: nâ gó ô siŏh ciáh nè̤ng hâiu nguāi lì, Ĭ guòng-nèng gó iàng kó̤ nguāi, nguāi tá̤ ĭ dò̤ à̤ iâ ng dé̤ṳng: Ĭ buóh ê̤ṳng Séng-Sìng gâe̤ng huōi, tá̤ nṳ̄ siĕ-sā̤-lā̤:
3:12 Ĭ chiū dò̤ buái-gĭ, diŏh Ĭ chióh diàng lā̤ buóh buái ciâng; siŭ Ĭ gì măh diē chŏng, cêu ê̤ṳng mâ̤ miĕk gì huōi siĕu ciā chŭ-kŏng.
3:13 Hṳ̄ siŏh sì, Ià-sŭ cê̤ṳ Gă-lé-lé lì Iók-dáng ò̤, giéng Iók-hâng ó̤i sêu ĭ gì sā̤-lā̤.
3:14 Iók-hâng buóh sṳ̀ Ĭ, gōng, Nguāi éng-găi sêu Nṳ̄ huāng lì cêu nguāi mŏ̤?
3:15 Ià-sŭ éng gōng, Dăng muōng éng-sìng Nguāi: Nguāi nè̤ng éng-dŏng ciŏng-uâng cêng cṳ̆ iông gì lā̤. Iók-hâng cêu éng-sìng Ĭ.
3:16 Ià-sŭ sêu sā̤-lā̤ uòng lāu, cê̤ṳ cūi lā̤ siông lì: tiĕng ĭng Ĭ cêu kŭi kī, ĭ bô káng-giéng Siông-Dá̤ gì Séng-Sìng, chiông băh-gák siŏh iông, gáung-lìng lŏ̤h Ĭ siông-sié;
3:17 cê̤ṳ tiĕng ô siăng-ĭng gōng, Cī siŏh ciáh sê Nguāi Ái-Cṳ̄, Nguāi sū huăng-hī gì.


Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Mā-tái Hók Ĭng» mŭk-liŏh