Séng-gĭng/Mā-tái Hók Ĭng/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1Ià-Sŭ siông săng diòng dô̤: 3lâung diê-nè̤ng ô hók, 13gōng, muòng-sĕng kō̤-bī sê sièng, 14kō̤-bī sê sié-găng gì guŏng, săng dīng gì siàng, 15diēng guŏng gì dĭng: 17gōng, Cê-Gă lì siàng-cêu lŭk-huák. 21Gōng mìng, sié-nó̤h sáung sê tài nè̤ng 27gōng mìng, sié-nó̤h sáung sê hèng găng, 33lâung siék-siê: 38sêu uŏng-kók diŏh ṳ̄ng-nâi, 43diŏh tiáng siù-dĭk, 48diŏh miēng lĭk có̤ sùng-ciòng gì nè̤ng.


5:1 IÀ-SŬ, káng-giéng cé̤ṳ-nè̤ng, cêu siông săng dīng sô̤i: muòng-sĕng dŭ lì Ĭ lā̤:
5:2 Ià-Sŭ cêu kŭi chói gá ĭ gōng,
5:3 Hṳ̀-sĭng gì nè̤ng ô hók: ĭng tiĕng-guók sê ĭ gì guók.
5:4 Pĭ-siŏng gì nè̤ng ô hók: ĭng ĭ â̤ dáik ăng-ói.
5:5 Ŭng-iù gì nè̤ng ô hók: ĭng ĭ â̤ dáik ăng-ói.
5:6 Giù ngiê-lī chiông gĭ-káh ciā nè̤ng ô hók: ĭng ĭ â̤ dáik bā.
5:7 Tá̤ nè̤ng kō̤-lèng ciā nè̤ng ô hók: ĭng ĭ iâ buóh sêu kō̤-lèng.
5:8 Sĭng-sê̤ṳ táh-gáik ciā nè̤ng ô hók: ĭng ĭ â̤ giéng diŏh Siông-Dá̤.
5:9 Huò-sê̤ṳ gì nè̤ng ô hók: ĭng ĭ â̤ chĭng có̤ Siông-Dá̤ gì giāng.
5:10 Ĭng hèng ngiê sêu hâi ciā nè̤ng ô hók: ĭng tiĕng guók sê ĭ gì guók
5:11 Nṳ̄ ĭng-ôi Nguāi ké̤ṳk nè̤ng má, ké̤ṳk nè̤ng dṳ̆k, gáuk cṳ̄ng ngài uâ hūi-báung nṳ̄, nṳ̄ ciā nè̤ng ô hók.
5:12 Éng-dŏng huăng-hī cáuk-lŏk: ĭng diŏh tiĕng lā̤ nṳ̄ dáik gì siōng-sé̤ṳ sê duâi: ĭng nṳ̄ ī-sèng gì siĕng-dĭ iâ ciŏng-uâng ké̤ṳk nè̤ng càng-hâi.
5:13 Nṳ̄ sê dê lā̤ gì sièng: sièng nâ cāu ê kó̤, dĕ̤ng-nē̤ bô â̤ gèng nĭ? hâiu lài dék-dék ng dé̤ṳng ê̤ṳng, nâ sê cŏ̤h ngiê-dāu ké̤ṳk nè̤ng dăk.
5:14 Nṳ̄ sê sié-găng gì guŏng. Siàng kī diŏh săng dīng, mâ̤ ciă-iēng dék kó̤.
5:15 Ŏ̤h nè̤ng diēng dĭng, ng sê bóng dāu â, sê bóng dāu â, sê bóng dài dīng; ciáh â̤ ciéu dék siŏh chió nè̤ng.
5:16 Iâ ciŏng-nâng nṳ̄ gì guŏng éng-dŏng ciéu diŏh nè̤ng sèng, sāi ĭ káng-giéng nṳ̄ hō̤ gì pīng-hâing, cêu gŭi ìng-iêu lŏ̤h nṳ̄ gì Tiĕ̤ng-Hô.
5:17 Nṳ̄ ng tĕng siōng Nguāi lì sê ó̤I hié lŭk-huák, gâe̤ng siĕng-dì gì cṳ̆: Nguāi lì ng sê hié ciā cṳ̆: Nguāi lì ng sê hié ciā cṳ̆ ô éng-ngiêng.
5:18 Nguāi sĭk-câi gâe̤ng nṳ̄ gong, Tiĕng dê muôi hié, lŭk-huák siŏh dēng siŏh uăh duáng-duáng mâ̤ hié dék kó̤, dŭ dék-dék éng-ngiêng.
5:19 Gó-chṳ̄ ô nè̤ng huâng ciā gái gĭk sá̤ gì siŏh dèu, bô ciŏng-uâng kó̤ gá nè̤ng diŏh tiĕng-guók dék-dék chĭng ĭ sê gĭk sá̤: nâ ô nè̤ng bìng ciā gái, bô ciŏng-uâng gá nè̤ng, diŏh tiĕng-gúok dék-dék chĭng ĭ sê duâi.
5:20 Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, nṳ̄ gì ngiê-lī nâ mò̤ iàng guó tĕ̤k cṳ̆ nè̤ng gâe̤ng Huák-lé-suói nè̤ng gì ngiê-lī, nṳ̄ duáng-duáng mâ̤ diē tiĕng-guók.
5:21 Nṳ̄ tiăng-giéng ô mêng gū-cā nè̤ng gōng, Mŏ̤h tài nè̤ng, huàng tài nè̤ng gì nàng miēng dê cô̤i:
5:22 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, nè̤ng mò̤ iòng-gó gâe̤ng ĭ hiăng-diê sāi sáng, iâ nàng miēng dê cô̤ Lăk-gă, nàng miēng gŭng-huôi dĭng huăk; nè̤ng má ĭ hiăng-diê có̤ Mò̤-lé, nàng miēng lŏ̤h dê-nguŏh gì huōi. (Lăk-gă, Mò̤-lé, cêu sê má nè̤ng gì uâ.)
5:23 Gó-chṳ̄ nṳ̄ ó̤i hióng lā̤-ŭk lŏ̤h cié-dàng, diŏh hŭ-uái gé dék kī hiăng-diê gâe̤ng nṳ̄ ô siù-hé̤ṳng,
5:24 cêu diŏh làu nṳ̄ lā̤-ŭk bóng dàng sèng, sĕng kó̤ gâe̤ng nṳ̄ hiăng-diê huò-hō̤, hâiu cái lì hióng lā̤-ŭk.
5:25 Ô nè̤ng buóh gó̤ nṳ̄, nṳ̄ gâe̤ng ĭ gó diŏh gāng-gīng gâe̤ng ĭ gōng huò; giăng ĭ ciŏng nṳ̄ sâe̤ng guăng, guăng ciŏng nṳ̄ gău ké̤ṳk chă̤-iăh, cêu guŏng lŏ̤h găng-diē.
5:26 Nguāi sĭk-câi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Ô siŏh hò̤, siŏh liè muôi dèng, nṳ̄ dék-dék mâ̤ bóng dék chók lì.
5:27 Nṳ̄ bô tiăng-giéng ô mêng gōng, Ng-tĕ̤ng găng-ìng:
5:28 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Ô nè̤ng káng-giéng cṳ̆-niòng-nè̤ng, cêu kī găng-ìng niêng-tàu, ciā nè̤ng sĭng-diē ī-gĭng hèng găng-ìng lāu.
5:29 Gā-sṳ̄ êu bĕng mĕk-ciŭ hâi nṳ̄ huâng cô̤I, cêu diŏh uák, mŏ̤h dĭh kó̤: cái dék ngū guăng kuók siŏh iông, miēng dék ciòng sĭng dàu lŏ̤h dê-nguŏh.
5:30 Gā-sṳ̄ êu bĕng chiū hâi nṳ̄ huâng cô̤I, cêu diŏh căk, mŏ̤h dĭh kó̤: cái dék báik tā̤ ciēu siŏh iông, miēng dék ciŏng sĭng lŏ̤h dê-nguŏh.
5:31 Bô ô gōng, Nè̤ng nâ dṳ̆k chók lō̤-siēu cêu diŏh siā liè-cṳ̆ ké̤ṳk ĭ:
5:32 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Ng sê ĭng găng-ìng iòng-gó, huàng nè̤ng dṳ̆k lō̤-siēu, iâ sê huâng găng-ìng.
5:33 Nṳ̄ bô tiăng-giéng gâe̤ng gū-cā nè̤ng ô gōng, Ng-tĕ̤ng buôi nṳ̄ siê-nguông gì uâ lŏ̤h Ciō méng-sèng sū siék-siê gì uâ, dék diŏh gīng-siū:
5:34 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Dŭ ng-tĕ̤ng dó̤i tiĕng siék-siê, ĭng tiĕng sê Siông-Dá̤ gì cô̤-ôi;
5:35 ng-tĕ̤ng dó̤i dê siék-siê, ĭng dé sê Siông-Dá̤ gì dăk-dāu; ng-tĕ̤ng dó̤i Ià-lô-sák-lēng siék-siê, ĭng Ià-lô-sák-lēng sê duâi gŭng uòng gĭng-siàng.
5:36 Ng-tĕ̤ng cī tàu siék-siê, ĭng nṳ̄ mò̤ dăng dŏng sāi nṳ̆ tàu-huók siŏh dèu biéng băh, biéng ŭ.
5:37 Nâ nṳ̄ gōng uâ, Sê, cêu gōng, sê; Ng sê, cêu gōng, ng sê: nâ ô guó kó̤ ciŏng-uâng cêu sê iù ngài lā̤ lì.
5:38 Nṳ̄ ô tiăng-giéng gōng, Mĕk-ciŭ buòi mĕk-ciŭ, ngāi buòi ngāi:
5:39 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Mŏ̤h gâe̤ng ngài-nè̤ng có̤ dó̤i: ŏ nè̤ng páh nṳ̄ êu bĕng méng-pā̤ cêu chiă có̤ bĕng méng-pā̤ hióng ĭ.
5:40 Ô nè̤ng gó̤ nṳ̄, buóh dĭh nṳ̄ sĭng diē ĭ-siòng cêu sĭng méng gì ĭ-siòng, iâ câi ĭ muōng dò̤ kó̤.
5:41 Ô nè̤ng găng nṳ̄ siŏh lī, cêu gâe̤ng ĭ cà̤ giàng lâng lī.
5:42 Ô nè̤ng giù nṳ̄ cêu diŏh ké̤ṳk ĭ, ó̤i gâe̤ng nṳ̄ cióh, cêu mŏ̤h sṳ̀ ĭ.
5:43 Nṳ̄ ŏ tiăng-giéng gōng, Nè̤ng gâe̤ng nṳ̄ có̤ bèng-iū, cêu tiáng ĭ, nè̤ng gâe̤ng nṳ̄ giék siù, cêu hièng ĭ:
5:44 nâ Nguāi gâe̤ng nṳ̄ gōng, Nè̤ng gâe̤ng nṳ̄ giék siù, diŏh tiáng ĭ, nè̤ng có nṳ̄, diŏh tá̤ ĭ giù hók, nè̤ng hâung nṳ̄, diŏh hō̤ hō̤ káng-dâi ĭ, nè̤ng hâi nṳ̄, dṳ̆k nṳ̄, diŏh tá̤ ĭ gì-dō̤;
5:45 ŏ̤h-ciŏng-uâng, cêu â̤ có̤ nṳ̄ Tiĕng-Hô gì giāng: ĭng Tiĕng-Hô chók ciā nĭk-tàu, ciéu hō̤ gì nè̤ng, iâ ciéu ng hō̤ gì nè̤ng, hâ ciā ṳ̄, ké̤ṳk ngiê gì nè̤ng, iâ ké̤ṳk bók ngiê gì nè̤ng.
5:46 Nṳ̄ nâ tiáng ciā tiáng nṳ̄ gì, ô miéh nó̤h siōng-sé̤ṳ nĭ? Suói-lê ng iâ ô ciŏng-uâng mŏ̤?
5:47 Nṳ̄ dŭk-dŭk chiāng-ăng nṳ̆ hiăng diê, ô miéh nó̤h chók cé̤ṳng nĭ? É-băng-ìng ng iâ ó ciŏng-uáng mŏ̤?
5:48 Gó-chṳ̄ nṳ̄ diŏh sùng-ciòng, ŏ̤h nṳ̄ Tiĕng-Hô sùng-ciòng siŏh iông.

Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Mā-tái Hók-ĭng» mŭk-liŏh