Sènt'Uliana dal milesetcent e nonantaset

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sènt'Uliana dal milesetcent e nonantaset (1797)  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

Sènt'Uliana dal milesetcent e nonantaset (1797)

Da l'an 1797 l'é ruà te Fiem n grumon de sudé franzeji per vegnir te Fascia. S. Uliana à vedù l perìcol per Fascia. Da doman bonora la é vegnuda jù da l'utar, sun usc la se à ntopà (tel) col monech. Chist dut mbasteà se à trat n jeneion e l l'à preada, che no la arbandone la val ades, che l'é l nemich tant da vejin. Ela ge à dit, che no l stae a se cruziar, che la va demò contra l nemich e la é se n jita per aria e fora per l "busc de S. Uliana", che l'à fat n louta co la spada. Dapò no l l'à più veduda. Da marena la era ndò su l'utar. Più tart se é vegnui a saer, che l Franzous l'era jà sa mont da Vich e che l'à dat de outa, zenza che se sapie parcó e parché. S. Uliana ne à didà ence chista uta desche tante autre oute.