Quickborn/Wul achtern Wall

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Spree de is kam Quickborn Kumt Værjahr -->

Wul achtern Wall to schuern,
Wul mank dat Gras to liggn,
Dar is dat nett to luern,
Dar is dat smuck to singn;
Dar stiggt de Lurk mi æwern Kopp,
De Iritsch sett sik dal,
Dar singt wi Vageln alltohop
Wi Vageln alltomal.