Quickborn/En Exempel vun Bispill

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Priameln Quickborn Bußemann -->

De Mann de wull liggn,
De Kater wull singn.
Do neem he den Kater
Un smeet em int Water:
Ik will di doch wisen
Wull Herr in min Hüsen!
Do legg he sik dal
Un sleep as en Pahl.
Do keemn se ganz lisen
In Schün un in Hüsen
Un pipen so lise
Un gnappern de Müse,
Un gnippen un gnappen
Un slicken un slappen
Op Bör’ un in Schappen
Vun Schüttel un Teller,
To Bæn un in Keller.
Se eten sin Speck,
Toreten sin Säck,
Se eten sin Metten
Un keemn in sin Betten:
Dar beten de Æs
Den Mann inne Næs!