Quickborn/Bi Norderwold

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Twee Leefsten Quickborn De Steen bi Schalkholt -->

Dat weer en lusti Burgelagg,
Dat Junkvolk danz de hele Nacht.

De schönste Diern un de der danz,
Dat weer de bleke mit den Kranz.

De Schipper hett de krusen Haar,
Dat weer vunnacht dat schönste Paar.

»Nu segg mi Hans, un is di’t mit?
Din Swester ward so bleek un hitt.

Nu segg mi Hans, un sühst du wul?
He danzt mit er, as weer he dull!« -

»Min hartleef Swester, seh doch mal,
Din lange Haar fallt los hendal!

Ut Haar dar fallt di los’ de Kranz,
Du büst so hitt un bleek vunn Danz.« -

Un as se gungn de lange Strat,
Wer keem in Düstern achterna?

Un as se gungn de enge Weg,
Wer keek to Siden æwert Steg?

Un as se gungn int düstre Holt:
Do full en Schuss bi’n Norderwold.

»Och Broder, nu is grote Noth,
Wulf Jäger schütt den Schipper dot!« 

Se keemn bet an dat Steg torügg,
Dar leeg de Schipper opt Gesich.

»Vergev di Gott, wat hest du dan?«
»Ik heff de kruse Schipper slan.

Dat Gott in Himmel mi vergev!
Ik harr din Swester all to leef!«