Quickborn/Abendfreden

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Min Platz vær Dær Quickborn De Mæl -->

1.
De Welt is rein so sachen,
As leeg se deep in Drom,
Man hört ni weenn noch lachen,
Se’s lisen as en Bom.

2.
Se snackt man mank de Blæder,
As snack en Kind in Slap,
Dat sünd de Wegenleder
Vœr Köh un stille Schap.
 
3.
Nu liggt dat Dörp in Dunkeln
Un Newel hangt dervær,
Man hört man eben munkeln,
As keem’t vun Minschen her.

4.
Man hört dat Veh int Grasen,
Un Allens is in Fred,
Sogar en schüchtern Hasen
Sleep mi vær de Föt.

5.
Das wul de Himmelsfreden
Ahn Larm un Strit un Spott,
Dat is en Tid tum Beden –
Hör mi, du frame Gott!