Poetische Versuche in westfälischer Mundart/Förwoad

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Poetische Versuche in westfälischer Mundart Dat billige Raseren -->

Dat Lachen is gewiß gesund,
Man hät so selten dao to Grund;
Drüm woa man noch wull lachen kann,
Doa lache doch en jeder Mann!

Hier folget wat, drüm manchereen
All lachet hät, ess wann he green,
Kaupet, kaup't, ji wäert nich prellt,
Ii kriegt et jä för wainig Geld.

Ji lacht, un Lachen is gesund,
Dat Lachen mäck ju dick un rund,
Et wahret ju för de App'thek,
Und Nachtens ligg ji sacht un week.

Drüm hännig met de Büls herut!
Askenduorps verkaup't se ut,
Ji slaot, de Büel wärd drüm nich slapp,
Twee Flaigen jä met eenen Klapp.