Pitla Storia bibia/A5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dl castich dl picià.


Do che Adam y Dieva ova cunfessà l picià, à Chël Bel Die dit ala beca: "Jache tu es fat chësc, sares maladida tra duc i tieres dla tiera, tu muesseres te tré sul vënter, maië stuep dla tiera y da dedò unirà na ëila a te sfranjer l cë."

A Dieva à dit Chël Bel Die: "Tu ares truep dulëures y duelies cun ti mutons y messeres sté sota ti uem, che cumanderà de té."

A Adam à Chël Bel Die dit: "Percie che tu es scutà su sula usc de ti fëna, y che t'es maià dl lën, che t'ove pruibì de maië, sarà la tiera maladida n ti lëur. Tu messeres cun gran fadia tré ti maië dala tiera, che te purterà spinaces y spinacians – cul suà de ti fruent messeres maië ti pan, finche te mores, percieche stuep ies y stuep deventeres."

Dopo à Chël Bel Die fat a Adam y Dieva n guant de prves y i à furnii y po' i al ciacei via dal paravis terester – ora, ulache i à messù lauré cun suà y fadies, patì y da dedò murì. NB! Chësc picià à fat dann no medrë a Adam y Dieva, ma a duta la jënt, percie che duta la jënt, nce nëus, vën ca da Adam y Dieva y erpa cula natura ënghe chësc picià, che se tlama l picià "uriginel". La Madona sëula ie resteda zënza picià uriginel, percieche ëila fova destineda a deventé la oma dl Salvator.

L picià uriginel vën lascià do cul Batëisum y chi che ne ie batejà, sce fossa ënghe l plu pitl, ne po' ruvé a paravis a udëi Chël Bel Die. Chël Bel Die ie stat misericordiëus cun Adam y Dieva y ti à mpermetù n Messia Salvator, per nes deliberé dal malan y dal'infiern y per nes giaurì l paravis.