Pitla Storia bibia/A2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

La creazion y l picià di angiuli.


Chël Bel Die à cherià n ciel ënghe n gran numer de creatures spiritueles, che no n'à degun corp y che nëus ne pudon nia udëi. A chësta creatures spiritueles i dijons nëus "aniuli". Tl prim fovi duc biei, boni y cuntënc, ëi ova la grazia santificanta y truepa perfezions.

Ma no duc i aniuli ie restei nscila. Truepes ie deventei superbesc, ëi se à rebelà contra Idie y ulova vester sëura Idie. Sun chël ie al ciel stlupì ora na gran viera. – I bon aniuli cun san Michiel à cumbatù cun chisc aniuli superbesc y i à venciui y Chël Bel Die i à batui ju per fort tl'infiern. A chisc aniuli superbesc tl infiern i dijons nëus malans y al prim diaul o satan. I aniuli, che ie restei boni, à Chël Bel Die tëut su per fort a paravis, ulache ëi vëija fort Chël Bel Die. Chisc aniuli sanc a paravis nes à gën, cëla de nëus, nes dà ite de bon pensieres y prëia per nëus. Nëus i dijon "aniuli custodi". NB! Uniun à n aniul custode di y nuet, fin che murion, metù da Chël Bel Die a cialé de nëus y a nes mené n di o l auter a paravis, a tò ite chëla lueges, che i aniuli superbesc à perdù. Recordete d'avëi gën, ulghé, respeté y perië uni di ti aniul custode. Idie ie giust, l paia l bën y castiga l mel.